မြေတိုင်းဦးစီးဌာန အကြောင်းအရာ

နိဒါန်း
       မြန်မာနိုင်ငံ၏ တည်နေရာ အကျယ်အဝန်း၊ မြေမျက်နှာပြင်အနေအထားတို့ကို တိုင်းတာ ရေးဆွဲရာတွင်လည်းကောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏ နယ်နိမိတ်တိကျမှန်ကန်စွာ ဖြစ်ပေါ်လာရေးအတွက် အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများနှင့် ပူးတွဲတိုင်းတာသတ်မှတ်ရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် လည်းကောင်း၊ မြေတိုင်းဦးစီးဌာနသည် အဓိကတာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

နောက်ခံသမိုင်း
      မြန်မာနိုင်ငံကို အင်္ဂလိပ်များသိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီးနောက် ၁၉၀၅ ခုနှစ်မှ စတင်၍ မြန်မာနိုင်ငံ၏ မြေတိုင်းကိစ္စရပ်များအား အိန္ဒိယမြေတိုင်းဌာန ( Survey Of India )  မှ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးဆုံးပြီးနောက် အင်္ဂလိပ်အစိုးရက မြန်မာနိုင်ငံ၏ မြေတိုင်းလုပ်ငန်း များကို သီးခြားဆောင်ရွက်နိုင်ရန် အိန္ဒိယမြေတိုင်းဌာနမှ ခွဲထုတ်ပြီး ၁၉၄၆ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ(၁) ရက်နေ့တွင် မြန်မာနိုင်ငံမြေတိုင်းဌာန(Burma Survey Department) ကိုဖွဲ့စည်းပေးခဲ့ပါသည်။

ဖွဲ့စည်းပုံ
      နိုင်ငံတော်ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှု တည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့လက်ထက်၊ ၁၉၉၀ ခုနှစ်၊ မတ်လ (၁)ရက် နေ့မှစ၍ မြေတိုင်းဦးစီးဌာနကို အောက်ပါအတိုင်း ဌာနခွဲ(၆)ခုဖြင့်  ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။
          (က)    ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ရုံး
          (ခ)     ကောင်းကင်မြေတိုင်းနှင့်ဓာတ်ပုံဌာနခွဲ
          (ဂ)     မြေပုံထုတ်လုပ်ရေးဌာနခွဲ
          (ဃ)    ဘူမိပမာဏနှင့်အမှတ်(၂)မြေတိုင်းဌာနခွဲ
          (င)     နယ်နိမိတ်တိုင်းတာရေးနှင့်မြို့ပြဆောက်လုပ်ရေးမြေတိုင်းဌာနခွဲ
          (စ)     လေ့ကျင့်သင်ကြားရေးနှင့်အမှတ်(၁)မြေတိုင်းဌာနခွဲ
       ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်နှင့် ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်တို့သည် ညွှန်ကြားရေးမှူး(၆)ဦးအား လိုအပ်သလို ကွပ်ကဲလမ်းညွှန်မှုပေးလျက်ရှိပါသည်။ 

 

 

 ဝန်ထမ်းအင်အား 
        မြေတိုင်းဦးစီးဌာန၏ ဖွဲ့စည်းပုံအရ ခွင့်ပြုအင်အားမှာ အရာထမ်း(၉၀)ဦးနှင့် အမှုထမ်း  (၁၃၉၅) ဦး၊ စုစုပေါင်း (၁၄၈၅) ဦး ဖြစ်ပါသည်။ မြေတိုင်းဦးစီးဌာန၏  ၂ဝ၂၄ ခုနှစ်၊ မတ်လ (၃၁) ရက်နေ့အထိ ဖွဲစည်းပုံနှင့် ဝန်ထမ်းအင်အားမှာ  အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။

စဉ်

ဌာနခွဲအမည်

အရာထမ်း

အမှုထမ်း

စုစုပေါင်း

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ရုံး

၁၃

၅၃

၆၆

ကောင်းကင်မြေတိုင်းနှင့်ဓာတ်ပုံဌာနခွဲ

၁၂

၆၂

၇၄

မြေပုံထုတ်လုပ်ရေးဌာနခွဲ

၁၂

၆၇

၇၉

ဘူမိပမာဏနှင့်အမှတ်(၂)မြေတိုင်းဌာနခွဲ

၁၃

၅၄

၆၇

နယ်နိမိတ်တိုင်းတာရေးနှင့်မြို့ပြဆောက်လုပ်ရေး မြေတိုင်းဌာနခွဲ

၁၃

၃၃

၄၆

လေ့ကျင့်သင်ကြားရေးနှင့်အမှတ်(၁)မြေတိုင်းဌာနခွဲ

၁၂

၈၀

၉၂

 

စုစုပေါင်းဝန်ထမ်းအင်အား

၇၅

၃၄၉

၄၂၄

မြေတိုင်းဦးစီးဌာန၏ မူဝါဒ
      မြေတိုင်းဦးစီးဌာန၏ မူဝါဒများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။
          (က)    နိုင်ငံတော်အတွက်လိုအပ်သော မြေမျက်နှာပြင်ပြမြေပုံ ( Topographic Map) များကို 
                   တိကျမှန်ကန်စွာ တိုင်းတာရေးဆွဲထုတ်လုပ်ပေးရန်၊
          (ခ)     နိုင်ငံတော်၏ ပိုင်နက်နယ်နိမိတ်ကို ထိခိုက်မှုမရှိစေဘဲ တိကျမှန်ကန်စွာ တိုင်းတာ သတ်မှတ်ပေးရန်၊
          (ဂ)     မြေတိုင်းပညာရှင် မျိုးဆက်သစ်များ မွေးထုတ်ပေးရန်၊

နိဂုံး
      မြေတိုင်းဦးစီးဌာနအနေဖြင့် မြေတိုင်းတာရေးလုပ်ငန်းများနှင့်မြေပုံထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသည် မိမိ၏ ပင်မတာဝန်ဖြစ်သည်ဟုခံယူထားရှိပြီး နည်းပညာများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမှုကို ခေတ်နှင့်အညီ ရင်ဘောင်တန်း လိုက်နိုင်အောင် ကြိုးပမ်းလျက် မြေတိုင်းပညာရပ်များဖြင့် နိုင်ငံတော်၏ အကျိုးကိုထမ်းရွက်လျက်ရှိပါကြောင်း ဖော်ပြအပ်ပါသည်။

 
Go to top