နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု

          မြေတိုင်းဦးစီးဌာနသည် အောက်ဖော်ပြပါလုပ်ငန်းများကို နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

     (က) FINMAP  (FM-International)  နှင့်ပူးပေါင်း၍မြန်မာ  တစ်နိုင်ငံလုံးအတွက်  အခြေခံမြေတိုင်းပန္နက်မှတ်တိုင်များ ရရှိရေးအတွက် မြန်မာနိုင်ငံ
           Horizontal Datum ကို အသစ်တည်ဆောက်ခြင်း၊

     (ခ) FINMAP (FM-International) နှင့်ပူးပေါင်း၍ မိတ္တီလာဒေသ ရှေ့ပြေးစီမံကိန်း(Pilot Project) အဖြစ် မြေပုံ(၁၆)ချပ်အား ရေးဆွဲထုတ်လုပ်ခြင်း၊

     (ဂ) ၂ဝဝဝ ခုနှစ်၊ တွင် JICA အကူအညီနှင့် မြစ်ဝကျွန်းဒေသအတွက် UTM မြေပုံအရိပ်ချစနစ်ကိုအသုံးပြုပြီး  မြေပုံအချပ်  (၅၃)  ချပ်တိုင်းတာရေးဆွဲ
         ထုတ်ဝေခြင်း၊

     (ဃ) အာဆီယံဒေသအတွင်းမြေပုံ "စံ" သတ်မှတ်ရေးအတွက် အပြန်အလှန်သဘောတူညီမူတွင် ပူးပေါင်းပါဝင်ခြင်း၊

     (င) အိမ်နီးခြင်းနိုင်ငံများနှင့် နှစ်နိုင်ငံနယ်နိမိတ် ပူးတွဲတိုင်းတာသတ်မှတ်ပေးခြင်း၊

     မြေတိုင်းဦးစီးဌာနသည် အိမ်နီးချင်း (၅) နိုင်ငံဖြစ်သည့် တရုတ်၊ အိန္ဒိယ၊ ထိုင်း၊ လာအို နှင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံများနှင့် ပူးတွဲနယ်နိမိတ် တိုင်းတာ
သတ်မှတ်ခြင်း လုပ်ငန်းများကို အောက်ပါအတိုင်းဆောင်ရွက်ပြီးစီးနေပြီဖြစ်ပါသည်။

စဉ်

အမည်

နယ်နိမိတ် အလျား

တိုင်းတာပြီးစီးသည့် အလျား

တိုင်းတာပြီးရန်ကျန် ရှိသည့်အလျား

တိုင်းတာခဲ့သည့် နှစ်

လက်မှတ်ရေး ထိုးသည့်နှစ်

မြန်မာ - တရုတ်

၁၃၈၄ မိုင်

၁၃၈၄ မိုင်

-

၁၉၆၀-၁၉၆၁

၁၉၆၁

မြန်မာ - လာအို

၁၄၉ မိုင်

၁၄၉ မိုင်

-

၁၉၉၁-၁၉၉၃

၁၉၉၄

မြန်မာ - ထိုင်း

၁၃၁၈ မိုင်

၃၆ မိုင်

၁၂၈၂ မိုင်

၁၉၈၇-၁၉၈၈

၁၉၉၁

မြန်မာ - ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်

၁၆၉ မိုင်

၁၆၉ မိုင်

-

၁၉၇၉-၁၉၈၂

၁၉၉၈

မြန်မာ − အိန္ဒိယ

၁၀၁၀.၉၈ မိုင်

၉၀၇.၄၁ မိုင်

၁၀၃.၅၇ မိုင်

၁၉၆၈-၁၉၇၅

-

 

Go to top