မြန်မာ - ဘင်္ဂလားဒေရှ့် နယ်နိမိတ်

မြန်မာဘင်္ဂလားဒေရှ့် နယ်နိမိတ်

          ၁၉၇၉ ခုနှစ်မှ ၁၉၈၂ ခုနှစ်အတွင်း နယ်နိမိတ်တိုင်းတာသတ်မှတ်ခဲ့ပြီးနောက်၊ ၁၉၉၆ - ၁၉၉၇ ခုနှစ်တွင် နယ်နိမိတ် မှတ်တိုင် (၇) တိုင်နှင့် တောင်ပြိုချောင်း၏ ရေလယ်ကြော အမှတ် (၇) ခုအားရှာဖွေတိုင်းတာခြင်း၊ ၁၉၉၇-၉၈ ခုနှစ်တွင် (၂၁၈) မိုင်ကျော်ရှိ နယ်နိမိတ်အားနှစ်နိုင်ငံပူးတွဲစစ်ဆေးခြင်း ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ၂ဝဝ၄-၂ဝဝ၅ ခုနှစ်တွင် မြန်မာ-ဘင်္ဂလားဒေရှ့် နတ်မြစ်နယ်နိမိတ် ရည်ညွန်းအမှတ်များနှင့် သံတိုင်စင်တိုင်များ ပူးတွဲစစ်ဆေးပြုပြင် တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ၂ဝဝ၇-၂ဝဝ၈ ခုနှစ်တွင် မြန်မာ-ဘင်္ဂလားဒေရှ့် နတ်မြစ်နယ်နိမိတ်အတွင်း သောင်ခုံ (၅)ခု ဖြစ်ပေါ်မှုကို ပူးတွဲကွင်းဆင်းတိုင်းတာခြင်း၊ ၂ဝဝ၉-၂ဝ၁ဝ ခုနှစ်တွင် မြန်မာ-ဘင်္ဘလားဒေရှ့် နယ်နိမိတ်မှတ်တိုင် 32 နှင့် 54 အကြား နယ်နိမိတ်မျဉ်းနှင့် နယ်နိမိတ်မျဉ်းမှ (၁၅ဝ ပေ) အကွာ အမှတ်များရှာဖွေခြင်း၊ ၂ဝ၁ဝ-၂ဝ၁၁ ခုနှစ်တွင် မြန်မာ-ဘင်္ဂလားဒေရှ့် နယ်နိမိတ်မှတ်တိုင် (၂) တိုင်နှင့် ထပ်တိုးနယ်နိမိတ်မှတ်တိုင် (၁၈)တိုင်ကို နှစ်နိုင်ငံပူးတွဲတိုင်းတာ တည်ဆောက်ခြင်း၊ မြန်မာ-ဘင်္ဂလားဒေရှ့် နယ်နိမိတ်မှတ်တိုင် 54 မှ 67 အကြားနယ်နိမိတ်မျဉ်းနှင့် နယ်နိမိတ်မျဉ်းမှ (၁၅ဝ ပေ)အကွာ အမှတ်များရှာဖွေခြင်းကို ထပ်မံစစ်ဆေးခြင်း၊ ၂ဝ၁၁-၂ဝ၁၂ ခုနှစ်တွင် မြန်မာ-ဘင်္ဂလားဒေရှ့် နယ်နိမိတ်မှတ်တိုင် (၃) တိုင် ပြုပြင်ခြင်း ထပ်တိုးနယ်နိမိတ် (၁၄) တိုင်၊ နယ်နိမိတ်ရည်ညွန်းမှတ်တိုင် (၁၉) တိုင်နှင့် အထောက်အကူ ပြုနယ်နိမိတ် (၅၄) တိုင် ပူးတွဲကွင်းဆင်းစစ်ဆေး တိုင်းတာခြင်းများ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ (၂၀၁၄-၂၀၁၅) ခုနှစ်၊ ကွင်းဆင်းရာသီအတွင်း နှစ်ဖက်မြေတိုင်းအဖွဲ့များသည် မြန်မာ-ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နယ်နိမိတ်မှတ်တိုင်ဟောင်း (၅) တိုင် ပြုပြင်ခြင်း၊ မူလနယ်နိမိတ်မှတ်တိုင်များအကြား ထပ်တိုး နယ်နိမိတ်မှတ်တိုင် (၂၁) တိုင် တည်ဆောက်ခြင်းနှင့် ရည်ညွှန်းမှတ်တိုင် (၂၆) တိုင် တည်ဆောက်ခြင်း လုပ်ငန်းများအား ဆောင်ရွက်ပြီးစီးခဲ့ပါသည်။

Go to top