မြန်မာ-အိန္ဒိယ နယ်နိမိတ်

မြန်မာ-အိန္ဒိယ နယ်နိမိတ်

          ၁၉၆၈ ခုနှစ်မှ ၁၉၇၅ ခုနှစ်အတွင်း နယ်နိမိတ် တိုင်းတာသတ်မှတ်ခြင်းဆောင်ရွက်ပြီးနောက်ပိုင်း ၁၉၉၄-၉၅ ခုနှစ်တွင် ပထမအကြိမ် နယ်နိမိတ်မှတ်တိုင်များ ပူးတွဲစစ်ဆေးခြင်းကို (၂၁၄)မိုင်ခန့်အားလည်းကောင်း၊ ၂ဝဝဝ-၂ဝဝ၁ ခုနှစ်တွင် ဒုတိယအကြိမ် ပူးတွဲစစ်ဆေးခြင်းကို (၂၃ဝ) မိုင်ခန့်အားလည်းကောင်း၊ ၂ဝဝ၂ - ၂ဝဝ၃ ခုနှစ်တွင် တတိယအကြိမ် ပူးတွဲစစ်ဆေးခြင်းကို (၂၂ဝ) မိုင်ခန့်အားလည်းကောင်း၊ ၂ဝဝ၃ -၂ဝဝ၄ ခုနှစ်တွင် စတုတ္ထအကြိမ် ပူးတွဲစစ်ဆေးခြင်းကို (၄၉၇) မိုင်ခန့်အားလည်းကောင်း ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ ၂ဝဝ၆ -၂ဝဝ၇ ခုနှစ်တွင် မြန်မာ-အိန္ဒိယနယ်နိမိတ် မှတ်တိုင် (၁၆) တိုင်ကို နှစ်နိုင်ငံပူးတွဲကွင်းဆင်း စစ်ဆေးပြုပြင်တည်ဆောက်ခြင်း၊ Digitization ပြုလုပ်ထားသော မြန်မာ- အိန္ဒိယ နယ်နိမိတ်မြေပုံ (၃၆)ချပ်ကို နယူးဒေလီမြို့တွင် သွားရောက်စစ်ဆေးခြင်း၊ ၂ဝဝ၇ -၂ဝဝ၈ ခုနှစ်တွင် မြန်မာ- အိန္ဒိယ နယ်နိမိတ်မှတ်တိုင် (၃) တိုင်ကိုနှစ်နိုင်ငံပူးတွဲ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေး ပြုပြင်တည်ဆောက်ခြင်း၊ ၂ဝ၁ဝ - ၂ဝ၁၁ ခုနှစ်တွင် မြန်မာ- အိန္ဒိယ နယ်နိမိတ်အနီး တာဝါတိုင်တည်ဆောက်မှုကို စစ်ဆေးခြင်း၊၂ဝ၁၁ -၂ဝ၁၂ ခုနှစ်တွင် မြန်မာ- အိန္ဒိယ နယ်နိမိတ်မှတ်တိုင် (၁၄)တိုင်ကို ပူးတွဲကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်း၊ မြန်မာ- အိန္ဒိယ နယ်နိမိတ်မှတ်တိုင်အမှတ် 79 မှ 81 အကြား အဆောက်အဦ ဆောက်လုပ်မှုကို ပူးတွဲစစ်ဆေးခြင်း၊ မြန်မာ-အိန္ဒိယနယ်နိမိတ်မှတ်တိုင် 145 မှ 146 အနီး အိန္ဒိယဘက်မှ အဆောက်အဦများ ဆောက်လုပ်မှု နှင့်နယ်နိမိတ်မှတ်တိုင် 135၊ 136 ပျက်စီးမှုကို နှစ်နိုင်ငံပူးတွဲကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်း၊ လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ၂ဝ၁၂ - ၂ဝ၁၃ ခုနှစ်အတွင်း မြန်မာ- အိန္ဒိယ နယ်နိမိတ်မှတ်တိုင် (၁၆) တိုင်အား နှစ်နိုင်ငံ ပူးတွဲကွင်းဆင်း စစ်ဆေးပြုပြင်တည်ဆောက် ထိန်းသိမ်းခြင်း လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခြင်းများ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

live football streaming

football streaming

Go to top