အသုံးပြုသည့် စက်ကိရိယာများနှင့် Software များ

ဘူမိပမာဏနှင့်အမှတ်(၂)မြေတိုင်းဌာနခွဲတွင်အသုံးပြုသော စက်ကိရိယာများ

sr

Description

Model

Capiticy

Software

Quantity

Remarks

1.

Nikon Total Station

NIVO-1-C, Japan

Detail surveying

Auto cad

2

 

2.

Trimble Total Station

M-3 ( 1") , USA

Detail surveying

T.B.C version 2.95

1

 

3.

Trimble Total Station

M-3 ( 1") , USA

Detail surveying

T.B.C version 2.95

2

 

4.

Trimble Digital Level

Dini Japan

Leveling

T.B.C version 2.95

2

 

5.

Trimble GPS & controller

5800,TSC-2,USA

Static/RTK

T.B.C version 2.95

3

 

6.

Trimble GPS & controller

R-10-GNSS,TSC-3 ,USA

Static/RTK

T.B.C version 2.95

3

 

 

Go to top