အသုံးပြုသည့် စက်ကိရိယာများနှင့် software များ

နယ်နိမိတ်တိုင်းတာရေးနှင့်မြို့ပြဆောက်လုပ်ရေးမြေတိုင်းဌာနခွဲမှအသုံးပြုလျှက်ရှိသောစက်ကိရိယာများနှင့်Softwareများ

          နယ်နိမိတ်တိုင်းတာရေးနှင့်မြို့ပြဆောက်လုပ်ရေးမြေတိုင်းဌာနခွဲမှ   အသုံးပြုလျှက်ရှိသောစက်ကိရိယာများမှာအောက်ပါ အတိုင်းဖြစ်ပါသည်။

 No.

Description of Machine

Made and Model

Type of Machine

Capacity

1.

Trimble GPS R8/GNSS/R6/ 5800
(Base &Rover Receiver) (Dual Frequency)

USA 5800

3

Consisting of:
HPB 450 UHF Radio System 450-470 MHz&Internal Radio System

2.

Nikon TotalStation

Japan Nivo 1 C

2

 

3.

Trimble TotalStation

USA M3

3

 

4.

Trimble Digital Level

Japan DINI

1

 

5.

Desktop Computer

P IV

1

 

6.

Laptop Computer

DELL

3

 

7.

Laser Jet Printer

Hp 1300

1

 

8.

Handheld GPS

USA Garmin MONTANATM 650t

6

 

          နယ်နိမိတ်တိုင်းတာရေးနှင့်မြို့ပြဆောက်လုပ်ရေးမြေတိုင်းဌာနခွဲမှ   အသုံးပြုလျှက်ရှိသောSoftware များမှာ  အောက်ပါ အတိုင်းဖြစ်ပါသည်။

No.

Description of Software

Made and Model

Quantity

Remark

1.

Trimble Business Center

USA(TBC 2.70)

1

Key & Software CD

2.

Easy GPS 

-

1

 

 

live football streaming

football streaming

Go to top