အသုံးပြုသည့် စက်ကိရိယာများနှင့် software များ

မြေပုံထုတ်လုပ်ရေးဌာနခွဲတွင် အသုံးပြုသော စက်ကိရိယာများနှင့် Software များ

(က)   မြေပုံ-ပုံဆွဲဌာနစုတွင် အသုံးပြုသော စက်ကိရိယာများနှင့် Software များ

            -  TNT  Mips  Catographic Software & Workstation  (23) Sets .
            -  A0  Size Colour (Z 3200)  (2) Nos .
            -  Dell  Data  Server (16 TB) .
            -  Wide  Format  Colour  Scanner .

(ခ)     မြေပုံ-ပုံနှိပ်ဌာနစု အသုံးပြုသော စက်ကိရိယာများနှင့် Software များ

            -  Image Setter ( Avantra  44S) Film  Processor .
            -  Computer  to  Plate  (UV 4664 × EX +) Plate  Processor.
            -  Printing  down  Frame  (65" × 54") For  Plate  Making .
            -  Server  Type Workstation  (2) Sets .
            -  Hidelberg   SM  - 102  Two  Colour  Printing  Machine.
            -  Hidelberg   Sordz   Two  Colour  Printing  Machine.
            -  Paper  Cutting  Machine  (3) Nos .

Go to top