အသုံးပြုသည့် စက်ကိရိယာများနှင့် software များ

လေ့ကျင့်သင်ကြားရေးနှင့် အမှတ်(၁)မြေတိုင်းဌာနခွဲတွင် အသုံးပြုသော စက်ကိရိယာများ

          လေ့ကျင့်သင်ကြားရေးနှင့် အမှတ် (၁) မြေတိုင်းဌာနခွဲ တွင်အသုံးပြုသည့် စက်ကိရိယာများမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်။

          (၁)  T-2 (Micrometer type theodolite)     
          (၂)  Kern Auto level
          (၃)  Nikkon NiVo 1C Totation     
          (၄)  Trimble M-3 Total station
          (၅)  Trimble 5800/R-8 Geodetic GPS Receiver

 

Go to top