ညွန်ကြားရေးမှူးချုပ်ရုံး( စီမံကိန်းနှင့်စီမံခန့်ခွဲရေးဌာန)၊ အကြောင်းအရာ

နောက်ခံသမိုင်း

          မြန်မာနိုင်ငံကို  အင်္ဂလိပ်များသိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီးနောက်  ၁၉ဝ၅ ခုနှစ်မှ စတင်၍ မြန်မာနိုင်ငံ၏ မြေတိုင်းကိစ္စရပ်များအား အိန္ဒိယ မြေတိုင်းဌာန (Survey Of India) မှ တာ၀န်ယူဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးဆုံးပြီးနောက် အင်္ဂလိပ်အစိုးရက မြန်မာနိုင်ငံ၏ မြေတိုင်းလုပ်ငန်းများကို သီးခြားဆောင်ရွက်နိုင်ရန် အိန္ဒိယမြေတိုင်းဌာနမှ ခွဲထုတ်ပြီး ၁၉၄၆ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ (၁) ရက်နေ့တွင် မြန်မာနိုင်ငံမြေတိုင်းဌာန (Burma Survey Department) ကိုဖွဲ့စည်းပေးခဲ့ပါသည်။
          ၁၉၄၆ ခုနှစ်မှ ယခုအချိန်အထိ ဌာနအကြီးအကဲ၊ညွန်ကြားရေးမှူးချုပ်အဖြစ် တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသည့်ကြီးအကဲ များမှာအောက်ပါ အတိုင်းဖြစ်ပါသည်။
 

စဉ်

အမည်

ရာထူး

ကာလ

၁။

Maj.Thackwell

ဌာနအကြီးအကဲ

၁၉၄၆ မှ ၁၉၄၈ အထိ

၂။

ဦးဘချစ်

ညွှန်ကြားရေးဝန်

၁၉၄၈ မှ ၁၉၄၉ အထိ

၃။

Mr. W.E Bell

ညွှန်ကြားရေးဝန်

၁၉၄၉ မှ ၁၉၅၃ အထိ

၄။

ဦးလှခင်မောင်

ညွှန်ကြားရေးမှူး

၁၉၅၃ မှ ၁၉၅၉ အထိ

၅။

စည်သူဗိုလ်မှူးကြီးလှအောင်

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

၁၉၅၉ မှ ၁၉၇၅ အထိ

၆။

ဝဏ္ဏကျော်ထင်ဦးအာ(ရ်)လှကျော်

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

၁၉၇၆ မှ ၁၉၈၁ အထိ

၇။

ဝဏ္ဏကျော်ထင်ဦးလွန်းဘေ

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

၁၉၈၁ မှ ၁၉၈၂ အထိ

၈။

ဝဏ္ဏကျော်ထင်ဦးစိန်လွင်

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

၁၉၈၂ မှ ၁၉၈၈ အထိ

၉။

ဝဏ္ဏကျော်ထင်ဦးမောင်မောင်

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

၁၉၈၈ မှ ၁၉၉၁ အထိ

၁ဝ။

ဦးမြသိန်း

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

၁၉၉၁ မှ ၁၉၉၂ အထိ

၁၁။

ဦးသိန်းဌေး

ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

၁၉၉၂ မှ ၁၉၉၃ အထိ

၁၂။

ဗိုလ်မှူးကြီးထွန်းအောင်

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

၁၉၉၃ မှ ၁၉၉၄ အထိ

၁၃။

ဦးတင်မြင့်

ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

၁၉၉၄ မှ ၁၉၉၅ အထိ

၁၄။

ဦးအောင်သန်း

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

၁၉၉၅ မှ ၁၉၉၇ အထိ

၁၅။

ဗိုလ်မှူးကြီးသိုက်ထွန်း

ဒုတိယဝန်ကြီး

၁၉၉၇ မှ ၂ဝဝ၁ အထိ

၁၆။

ဦးမောင်မောင်တင်

ညွှန်ကြားရေမှူးချုပ်

၂ဝဝ၁ မှ ၂ဝဝ၄ အထိ

၁၇။

ဦးမြင့်သိန်း

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

၂ဝဝ၄ မှ ၂ဝဝ၉ အထိ

၁၈။

ဦးမြင့်စိန်

ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

၂ဝဝ၉ မှ ၂ဝ၁ဝ အထိ

၁၉။

ဦးသန်းလှိုင်

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

၂ဝ၁ဝ မှ ၂၀၁၈ အထိ

၂၀။

ဦးသက်ဦး

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

၂၀၁၈ မှ ၂၀၂၃ အထိ

၂၁။ ဦးစိန်မင်း ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ၂၀၂၃ မှ ယနေ့အထိ
          နိုင်ငံတော်ငြိမ်းဝပ်ပိပြားမှု တည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့လက်ထက်၊ ၁၉၉ဝ ခုနှစ်၊ မတ်လ (၁) ရက်နေ့မှစ၍ မြေတိုင်းဦးစီးဌာန ကိုအောက်ပါအတိုင်း ဌာနခွဲ (၆) ခုဖြင့် ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။
             (၁)  ညွန်ကြားရေးမှူးချုပ်ရုံး
             (၂)  ကောင်းကင်မြေတိုင်းနှင့် ဓာတ်ပုံဌာနခွဲ
             (၃)  မြေပုံထုတ်လုပ်ရေးဌာနခွဲ
             (၄)  ဘူမိပမာဏနှင့် အမှတ် (၂) မြေတိုင်းဌာနခွဲ
             (၅)  နယ်နိမိတ်တိုင်းတာရေးနှင့် မြို့ပြဆောက်လုပ်ရေးမြေတိုင်းဌာနခွဲ
             (၆)  လေ့ကျင့်သင်ကြားရေးနှင့်အမှတ် (၁) မြေတိုင်းဌာနခွဲ

 

ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်ဝန်ထမ်းအင်အား

          ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ရုံး၏  ၂ဝ၂၄ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ(၃၀) ရက်နေ့အထိ ဖွဲစည်းပုံနှင့်ဝန်ထမ်းအင်အားမှာ  အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။

ဖွဲ့စည်းပုံဇယား

 

 

 

ဝန်ထမ်းအင်အားစာရင်း

 

ဖွဲ့စည်းပုံအရခွင့်ပြုအင်အား

ခန့်ထားအင်အား

လစ်လပ်အင်အား

အရာထမ်း

အမှုထမ်း

၁၅

၁၄၃

၁၄

၅၁

၉၂

စုစုပေါင်း

၁၅၈

၆၅

၉၃

 

Go to top