မြေပုံထုတ်လုပ်ရေးဌာနခွဲ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများ

(က) ဆောင်ရွက်ပြီးစီးခဲ့သောလုပ်ငန်းများ
၁။ ၂ဝဝ၁ ခုနှစ်မှ ၂ဝ၁၁ ခုနှစ်အတွင်း UTM စံနစ်သုံး မြေမျက်နှာပြင်ပြမြေပုံများ ရေးဆွဲထုတ်လုပ်ခြင်းအနေဖြင့်

- ၁ : ၅ဝဝဝဝ စကေးမြေပုံ - ၁၁၃၄ ချပ်
- ၁ : ၁ဝဝဝဝဝ စကေးမြေပုံ - ၃၂၂ ချပ်
- ၁ : ၂၅ဝဝဝဝ စကေးမြေပုံ - ၉၃ ချပ်
- ၁ : ၁ဝဝဝဝဝဝ စကေးမြေပုံ - ၉ ချပ် တို့ကို ရေးဆွဲထုတ်လုပ် ပြီးစီးခဲ့ပါသည်။

၂။ ၂ဝဝ၉ ခုနှစ်မှ ၂ဝ၁၈ ခုနှစ် ဇူလိုင်လကုန်အထိ UTM မြေပုံများအား Revision ပြုလုပ်ခြင်းတွင်

- ၁ : ၅ဝဝဝဝ စကေးမြေပုံ - ၉၉၀ ချပ် (Second Edition)
- ၁ : ၅ဝဝဝဝ စကေးမြေပုံ - ၅၂၅ ချပ် (Third Edition)
- ၁ : ၁ဝဝဝဝဝ စကေးမြေပုံ - ၁၀၇ ချပ် (Second Edition )(2013 to 2018)
- ၁ : ၂၅ဝဝဝဝ စကေးမြေပုံ - ၂၈ ချပ် (Second Edition) (2013 to 2018) တို့ပြီးစီးခဲ့ပါသည်။

၃။ အများပြည်သူသုံးမြေပုံများ ပြန်လည် အသစ်ရေးဆွဲ ထုတ်လုပ်ခြင်းတွင် ၂ဝ၁၀ ခုနှစ်မှ ၂ဝ၁၈ ခုနှစ်အတွင်း

- ၁' = ၄၅ မိုင် (မြန်မာ)
- ၁' = ၄၅ မိုင် (အင်္ဂလိပ်)
- ၁' = ၂ဝ မိုင် (မြန်မာ)
- တိုင်းဒေသကြီး / ပြည်နယ် မြေပုံစာအုပ် (မြန်မာ)
- နေပြည်တော် Guide Map (အင်္ဂလိပ်) (2017 Edition)
- ရန်ကုန် Guide Map (အင်္ဂလိပ်) တို့ကို ရေးဆွဲထုတ်လုပ်ခဲ့ပါသည်။

(ခ) ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်များ
- ကွင်းဆင်းတိုင်းတာရေးအဖွဲ့များမှ တိုင်းတာကောက်ယူလာသော Updated data များကို အသုံးပြု၍ UTM မြေပုံများ
Revision ပြုလုပ်ခြင်းကို မြေတိုင်းဦးစီးဌာန၏ ရည်မှန်းချက်နှင့်အညီ အရေအတွက်နှင့် အရည်အသွေးပြည့်မှီ
အောင်ဆောင်ရွက်ရန်၊
- အများပြည်သူသုံး မြေပုံများဖြစ်သည့် ၁’ = ၂ဝမိုင် (အင်္ဂလိပ်)၊ ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီးမြေပုံစာအုပ် (အင်္ဂလိပ်) တို့ကို
ရေးဆွဲထုတ်လုပ်သွားရန်၊
- လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်ဝန်ထမ်းများမလျော့ပါးစေရေးအတွက် ဌာနအတွင်းမွမ်းမံသင်တန်းများ၊ ဆွေးနွေးပွဲများဆောင်ရွက်
ပေးရန်၊
- ဌာနတွင်းနှင့် ဌာနပြင်ပ မြေပုံရေးဆွဲထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းများကို မြေတိုင်းဦးစီးဌာန(ရုံးချုပ်)၏စီစဉ်ညွန်ကြား
ချက်များ နှင့်အညီဆောင်ရွက်ပေးရန်။

Go to top