ဘူမိပမာဏနှင့် အမှတ်(၂) မြေတိုင်းဌာနခွဲ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများ

(က)   ဆောင်ရွက်ပြီးစီးခဲ့သောလုပ်ငန်းများ

၂၀၀၃ - ၂၀၀၄ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်မှ ၂၀၁၃ -၂၀၁၄ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အထိကာလအတွင်း

          ဘူမိပမာဏနှင့်အမှတ်(၂)မြေတိုင်းဌာနခွဲသည် အထက်ပါကာလအတွင်း အောက်ဖော်ပြပါလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက် ပြီးစီးခဲ့ပါသည်။

− ကချင်ပြည်နယ်ရှိ ပူတာအို၊ ပန်နန်းဒင်၊ မြစ်ကြီးနားမြို့နယ်များတွင်  ၁လက်မ=၁မိုင် စကေးမြေပုံမရှိသော
   (UnsurveyArea) နေရာများ အတွက် မြေပုံ (၁၆) ချပ်ရေးဆွဲထုတ်လုပ်နိုင်ရန် မြေပြင်ထိမ်းမှတ်(၄၇)လုံး
    အားတည်ဆောက်ပြီး GPS တိုင်းတာခြင်းနှင့်နိမ့်မြင့်တိုင်းတာခြင်းလုပ်ငန်းများကို  ၂၀၀၄ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ
    မှ ဧပြီလ အထိဆောင်ရွက်ခြင်း၊

− ၂၀၀၄- ၂၀၀၅ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် ရှမ်းပြည်နယ် မြောက်ပိုင်းအတွင်းရှိ ၁လက်မ=၁မိုင် စကေး မြေပုံမရှိ
    သောနေရာများ( Unsurvey Area ) အတွက် မြေပုံချပ်(၁၂)ချပ်မြေပုံရေးဆွဲ ထုတ်လုပ်နိုင်ရန် မြေပြင်
    ထိမ်းမှတ်(၁၂)လုံးကိုတည်ဆောက်ပြီးGPS တိုင်းတာခြင်းနှင့် နိမ့်မြင့်တိုင်းတာခြင်းလုပ်ငန်းများ
    ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

− UTM စီမံကိန်း ၊ တတိယပိုင်း၊ ပထမနှစ် (၂၀၀၄ - ၂၀၀၅) ကချင်ပြည်နယ်နှင့် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး
    အတွင်းမြေပုံချပ် (၁၂၇) ချပ် အတွက်မြေပြင်ထိမ်းမှတ် (၃၁) လုံးအားတည်ဆောက်ပြီး GPS တိုင်းတာခြင်း
    နှင့် နိမ့်မြင့်တိုင်းတာခြင်းကို ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

− UTM စီမံကိန်း တတိယပိုင်း၊ ပထမနှစ်( ၂၀၀၄ - ၂၀၀၅) ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်း မြေပုံ (၁၂၇) ချပ်အတွက်
    မြေပြင်ထိမ်းမှတ် (၃၁) လုံးကိုတည်ဆောက်ပြီး GPS  တိုင်းတာခြင်း နှင့် နိမ့်မြင့် တိုင်းတာခြင်းကို
    ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

− UTM စီမံကိန်းမြေပုံများထုတ်လုပ်ရာတွင်အထောက်အကူဖြစ်စေရန်အတွက် ဒုတိယတန်းစားနိမ့်မြင့်
    တိုင်းတာခြင်းလုပ်ငန်းကို ကချင်ပြည်နယ် မြစ်ကြီးနားမြို့မှ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး နန်းယွန်းအထိအလျား
    (၁၉၆) မိုင်နှင့် မြစ်ကြီးနားမှ ဖီမော် မရောက်မီ အထိ အလျား(၁၅၀) မိုင် နိမ့်မြင့်တိုင်းတာခြင်းကို
    ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

− UTM စီမံကိန်း တတိယပိုင်း၊ ဒုတိယနှစ် (၂၀၀၅ - ၂၀၀၆) ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း၊ ကယားပြည်နယ် ၊
    ကရင်ပြည်နယ်၊ မွန်ပြည်နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပဲခူးတိုင်း ဒေသကြီးအတွင်း မြေပုံချပ် (၁၀၈)ချပ်အတွက်
    မြေပြင်ထိမ်းမှတ် (၃၈)  လုံးကို  တည်ဆောက်ပြီး  GPS  တိုင်းတာခြင်းနှင့်  နိမ့်မြင့်
    တိုင်းတာခြင်း လုပ်ငန်းများ အလျား (၁၀၀၀) မိုင် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

− လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာန၊ ရေအားလျှပ်စစ်ဦးစီးဌာန၏ မေခမြစ်ဝှမ်းနှင့် ရွှေလီမြစ်ဝှမ်း ရေအား
    လျှပ်စစ် စီမံကိန်းများအတွက်ကချင်ပြည်နယ်နှင့် ရှမ်းပြည်နယ်တို့တွင်  မြေပြင်ထိမ်းမှတ် (၄၀) လုံးကို
    GPS တိုင်းတာခြင်း ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

− UTM စီမံကိန်း တတိယပိုင်း၊ တတိယနှစ် (၂၀၀၆ - ၂၀၀၇) မွန်ပြည်နယ်နှင့် တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး
    အတွင်းမြေပုံချပ်(၈၅)ချပ် အတွက်မြေပြင်ထိမ်းမှတ်(၃၁)လုံးအား တည်ဆောက်ပြီး GPS တိုင်းတာခြင်း
    နှင့် နိမ့်မြင့်တိုင်းတာခြင်းကို ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

− UTM စီမံကိန်း တတိယပိုင်း၊ တတိယနှစ် (၂၀၀၆ -၂၀၀၇) မွန်ပြည်နယ်နှင့်တနင်္သာရီ တိုင်းဒေသကြီး
    အတွင်း ပင်လယ်ရေပိုင်းတွင်းရှိကျွန်းစုများပါဝင်သော  မြေပုံ(၂၁)ချပ်အတွက်မြေပြင်ထိမ်းမှတ်(၁၄)လုံးကို
    တည်ဆောက်ပြီး GPS တိုင်းတာခြင်းဆောင်ရွက် ခြင်း၊

− UTM စီမံကိန်းမြေပုံများ ထုတ်လုပ်ရာတွင်အထောက်အကူ ဖြစ်စေရန် အတွက်ပထမတန်းစားနိမ့်မြင့်
    တိုင်းတာခြင်း လုပ်ငန်းကိုလမ်းကြောင်းအလျား မိုင်(၃၀၀) (မြိတ်မြို့မှ ကော့သောင်းမြို့အထိ) နိမ့်မြင့်
    မှတ်တိုင် (၉)လုံးတည်ဆောက်ပြီး တိုင်းတာခြင်း၊

− UTM စီမံကိန်း တတိယပိုင်း၊ ဒုတိယနှစ်အတွက် မြေပုံထုတ်လုပ်ရေးဌာနခွဲမှရေးဆွဲ ပြီးသော မွန်ပြည်နယ်၊
    ကရင်ပြည်နယ်နှင့်တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ UTM မြေပုံသစ် (၂၁)ချပ်ကိုဒေသဆိုင်ရာအချက်
    အလက်များကောက်ယူခြင်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊

− မြန်မာနိုင်ငံရေပိုင်နက်ပင်လယ်နှင့် ပင်လယ်ဇုံများဥပဒေ (၁၉၇၇)ကို အသစ်ပြန်လည် ရေးဆွဲရန်အတွက်
    ကိုကိုးကျွန်းနှင့် ပါလီပါလဲ့ ကျွန်းစုနယ်မြေများတွင် GPS တိုင်းတာခြင်း လုပ်ငန်းကို တပ်မတော်(ရေ)၊
    ပင်မတိုင်းတာရေးတပ်နှင့် ပူးတွဲ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

− ၂၀၀၇ - ၂၀၀၈ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် မွန်ပြည်နယ်နှင့် တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း သံဖြူဇရပ်-ရေ-
    ထားဝယ် မော်တော်ကားလမ်း အတိုင်းနိမ့်မြင့်မှတ်တိုင် (၅၈)လုံး တည် ဆောက်ပြီး ပထမတန်းစား
    နိမ့်မြင့် တိုင်းတာရေးလုပ်ငန်းကို ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

− ၂၀၀၈ -၂၀၀၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေနှင့် မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီးအတွင်း
    မြေပြင်ထိမ်းမှတ် (၃၀) လုံး တည်ဆောက်ပြီး GPS တိုင်းတာခြင်း ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

− ၂၀၀၉ -၂၀၁၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် UTM စနစ်ဖြင့် ရေးဆွဲထုတ်လုပ်ပြီးသော မြေပုံချပ်များအနက် မြေပုံ
    - မြေပြင် ကွဲလွဲချက်ရှိသော မြေပုံချပ် ( ၆၈ ) ချပ်ကိုမြေပြင် ကွင်းဆင်းတိုက်ဆိုင် စစ်ဆေးတိုင်းတာခြင်း
    (Field verification ) ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

− ၂၀၁၀ -၂၀၁၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် UTM စနစ်ဖြင့် ရေးဆွဲထုတ်လုပ်ပြီးသော မြေပုံချပ်များအနက် မြေပုံ
    − မြေပြင် ကွဲလွဲချက်ရှိသော မြေပုံချပ်(၁၂၀) ချပ်ကိုမြေပြင်ကွင်းဆင်း တိုက်ဆိုင် စစ်ဆေးတိုင်းတာခြင်း
    (Field verification  ) ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

− မြန်မာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ပင်လယ်နယ်နိမိတ်သတ်မှတ်ရေး အမှုအတွက် မေယုမြစ်ဝရှိ Martini sands အား
    ပင်မရေတပ်တိုင်းတာရေးအဖွဲ့နှင့်ပူးတွဲပြီးတိုင်းတာရေး လုပ်ငန်း များ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

− နာဂစ်မုန်တိုင်းဒဏ်ခံရသောမြို့နယ်များအတွင်းရှိတည်ဆောက်ပြီး မြေပြင်ထိမ်းမှတ်များနှင့်နိမ့်မြင့်
    မှတ်တိုင်များကို ပြန်လည်ကွင်းဆင်း စစ်ဆေးတည်ဆောက် ပြုပြင်ခြင်း လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

− ၂၀၁၁- ၂၀၁၂ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် UTM စနစ်ဖြင့် ရေးဆွဲထုတ်လုပ်ပြီးသော မြေပုံချပ် များအနက် မြေပုံ
    − မြေပြင် ကွဲလွဲချက်ရှိသော  မြေပုံချပ် (၁၄၂) ချပ်ကို မြေပြင်ကွင်းဆင်း တိုက်ဆိုင် စစ်ဆေးတိုင်းတာခြင်း
    ( Field verification  ) ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

− တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး ထားဝယ်ရေနက်ဆိပ်ကမ်းနှင့် အထူးစီးပွားရေးဇုန် တည် ဆောက်ရေးစီမံကိန်း
    အတွက် ဧရိယာ ၂၀၂.၅၁ စတုရန်းကီလိုမီတာကို GPSတိုင်းတာခြင်း ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

− ဧရာဝတီ၊ ရန်ကုန်နှင့်   ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း  တည်ဆောက်ပြီး  မြေပြင်ထိမ်းမှတ် (၆၈) လုံးအား
    second order GPS တိုင်းတာခြင်းနှင့်တတိယတန်းစားနိမ့်မြင့်တိုင်းတာဆောင်ရွက်ခြင်း၊

− ရခိုင်ပြည်နယ် (မင်းပြားမြို့ မှ စစ်တွေမြို့အထိ) ကားလမ်းတစ်လျှောက်အလျားမိုင် (၁၂၀) ကို နိမ့်မြင့်
    မှတ်တိုင် (၄၀) လုံးတည်ဆောက်ပြီးပထမတန်းစား နိမ့်မြင့်တိုင်းတာ ခြင်း ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

− ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးသီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်နယ်နိမိတ်နှင့် စီမံကိန်းဧရိယာများကွင်းဆင်းတိုင်းတာ
    ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

− မကွေးတိုင်းဒေသကြီးနှင့်ချင်းပြည်နယ်တို့အကြား ဂန့်ဂေါ-ဟာခါး နယ်ခြားနယ်နိမိတ်ကို ကွင်းဆင်း
    တိုင်းတာခြင်း၊ မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီးမြင်းခြံခရိုင်နှင့် မကွေး တိုင်းဒေသကြီး ပခုက္ကူခရိုင်တို့အကြား
    နယ်နိမိတ်အငြင်းပွားရာ နေရာ (၂) နေရာကို ကွင်းဆင်း၍ တိုင်းခြားနယ်နိမိတ် တိုင်းတာရေးလုပ်ငန်း
    ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

− ၂၀၁၂ ၂၀၁၃ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် UTM စနစ်ဖြင့် ရေးဆွဲထုတ်လုပ်ပြီးသော မြေပုံချပ် များအနက် မြေပုံ −
    မြေပြင် ကွဲလွဲချက်ရှိသော မြေပုံချပ် (၁၇၀) ချပ်ကို မြေပြင်ကွင်းဆင်း တိုက်ဆိုင် စစ်ဆေးတိုင်းတာခြင်း
    ( Field verification  ) ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

− ရန်ကုန်-နေပြည်တော် အမြန်လမ်းမကြီးတစ်လျှောက် အလျားမိုင် ( ၁၆၀) ကို  နိမ့်မြင့်မှတ်တိုင်
    (၈၀)လုံးတည်ဆောက်ပြီး ပထမတန်းစားနိမ့်မြင့် တိုင်းတာရေး ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

− ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးနှင့် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ထပ်တိုး မြေပြင်ထိမ်းမှတ် (၅၀) လုံးကို second
    Order GPS တိုင်းတာခြင်းနှင့် တတိယတန်းစား နိမ့်မြင့်တိုင်းတာခြင်း ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

− ရန်ကုန်မြို့တော်မြေပုံနှင့်ရန်ကုန်မြို့တွင်းမြေပုံများကို စကေးကြီးမြေပုံများ ပြန်လည် ရေးဆွဲထုတ်လုပ်နိုင်
    ရေးအတွက်ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးတိုင်းတာခြင်း (Field verification )  ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

− ၂၀၁၃-၁၄ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ထပ်တိုးမြေပြင်ထိမ်းမှတ် (၅၀) လုံးကို GPS
    တိုင်းတာခြင်းနှင့် တတိယတန်းစားနိမ့်မြင့်တိုင်းတာခြင်း ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

− မကွေး၊မန္တလေး၊စစ်ကိုင်းနှင့်တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း UTM စနစ်ဖြင့် ရေးဆွဲထုတ်လုပ်ပြီး
    သောမြေပုံချပ်များအနက်  မြေပုံ ၊မြေပြင် ကွဲလွဲချက်ရှိသော မြေပုံချပ် (၁၅၀) ချပ်ကို မြေပြင်ကွင်းဆင်း
    တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးတိုင်းတာခြင်း (Field verification) ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

− Digital Aerial Camera ဖြင့်ကောင်းကင်ဓာတ်ပုံ ရိုက်ကူးမည့် ဧရိယာအတွင်း မြေပြင်ထိမ်းမှတ်
    (၉) လုံးတည်ဆောက်ပြီး GPS တိုင်းတာခြင်း ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

− တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၊ ထီးခီးနယ်စပ်ဒေသစက်မှုဇုန် စီမံကိန်းအတွက်ကွင်းဆင်း မြေတိုင်းတာခြင်း
    လုပ်ငန်း ( ၅၉၃၁.၃၇၁) ဧကကို ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

− ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊လပ္ပတ္တာခရိုင်၊ အောင်လှိုင်ကျေးရွာတွင် သဘာဝဘေး အန္တရယ် ကြိုတင်တားဆီးရေး
    Pilot project လုပ်ငန်းအတွက် ထိုင်းနိုင်ငံအခြေစိုက် (RIMES) အဖွဲ့အစည်းနှင့် တွဲဘက်ပြီး မြေပြင်
    ထိမ်းမှတ် (၁၃) လုံးတည်ဆောက်၍  GPS တိုင်းတာခြင်းနှင့် တတိယတန်းစားနိမ့်မြင့် တိုင်းတာ
    ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

− မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသတွင် ကောင်းကင်ဓာတ်ပုံများ ရိုက်ကူးရာ၌ Ground Base Station (၁၃) လုံး
    ချမှတ်တည်ဆောက်၍ GPS တိုင်းတာခြင်း နှင့်နိမ့်မြင့်တိုင်းတာခြင်း ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

− နေပြည်တော်-မန္တလေး အမြန်လမ်းမကြီးတစ်လျှောက် နိမ့်မြင့်မှတ်တိုင် (၈၀)လုံး တည်ဆောက်ပြီး
    ပထမတန်းစားနိမ့်မြင့်တိုင်းတာခြင်း အလျားမိုင် (၁၆၀) ဆောင်ရွက်ခြင်း။

၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် ဆောင်ရွက်ပြီးစီးခဲ့သော လုပ်ငန်းများ

-မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ချင်းပြည်နယ်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ရှမ်းပြည်နယ်နှင့်   
  ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးတို့တွင် ၁:၅၀၀၀၀ စကေး UTM မြေပုံ (၁၅၀) ချပ်အား မြေပုံမြေပြင်ကွဲလွဲချက်များ
  မရှိစေရန်ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်း၊

-ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း)တွင် မြေပြင်ထိန်းမှတ်(GCP) (၃၅) လုံး ချမှတ်တည်ဆောက်၍ GPS ချိတ်ဆက်တိုင်း
  တာခြင်းနှင့်နိမ့်မြင့်တိုင်းတာခြင်းလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခြင်း၊

-ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး(အောက်ပိုင်း)၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး(အပေါ်ပိုင်း)၊   ကရင်ပြည်နယ် 
  နှင့် ရခိုင်ပြည်နယ် တို့တွင် ကောင်းကင်ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးရာ၌  Ground  Base  Station (GBS)  (၉)လုံး နှင့်
  မြေပြင်ထိန်းမှတ်(GCP) (၁၈)လုံး ချမှတ်တည်ဆောက်၍ GPS ချိတ်ဆက်တိုင်းတာခြင်း နှင့် နိမ့်မြင့်တိုင်းတာခြင်း
  လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

-မန္တလေး - ကောလင်း လမ်းကြောင်း တစ်လျှောက်တွင် နိမ့်မြင့်မှတ်တိုင် (BM) (၇၈) လုံး တို့အား တည်ဆောက်ပြီး
  ပထမတန်းစားနိမ့်မြင့်တိုင်းတာခြင်း။

၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် ဆောင်ရွက်ပြီးစီးခဲ့သော လုပ်ငန်းများ

-ရခိုင်ပြည်နယ်နှင့် ချင်းပြည်နယ်တို့၌ (၁:၅၀၀၀၀) စကေး (UTM) မြေပုံ (၇၅) ချပ် အား မြေပုံမြေပြင်ကွဲလွဲချက်များ
  မရှိစေရန်ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်း၊

-စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး(တောင်ပိုင်း) တွင် မြေပြင်ထိန်းမှတ် (GCP) (၃၅) လုံး ချမှတ် တည်ဆောက်ပြီး GPS  ချိတ်ဆက်
  တိုင်းတာခြင်းနှင့် နိမ့်မြင့်တိုင်းတာခြင်း၊

-သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန် ဧရိယာအတွင်း Excluded Area (၁၆) နေရာတွင် ၁၃၄၅.၆၄၄ ဧက အား နယ်နိမိတ်တိုင်းတာ
  သတ်မှတ်ခြင်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ခြင်း။

(ခ)     ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်များ

            ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်များအဖြစ် အောက်ပါလုပ်ငန်းများကို ညွှန်ကြားချက်နှင့်အညီဆောင်ရွက် သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။

        − တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာဖြင့် ရေးဆွဲထုတ်လုပ်ပြီးဖြစ်သော ၁:၅၀၀၀၀ စကေး၊ ၁:၁၀၀၀၀၀  စကေး၊
            ၁:၂၅၀၀၀၀ စကေး UTM မြေပုံများတိကျမှန်ကန်မှု ရှိစေရန်အတွက် UTM maps (update)revision
            လုပ်ငန်းအတွက် UTM မြေပုံများအား ကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်ရန်၊

        − နိမ့်မြင့်မှတ်တိုင် (Benchmark) များတည်ဆောက်ခြင်းနှင့်၎င်းမှတ်တိုင် (BM) များကို ပထမတန်း
            စားနိမ့်မြင့်တိုင်းတာခြင်းလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရန်၊

        − UTM map (up date) revision လုပ်ငန်းနှင့် အခြားစီမံကိန်းလုပ်ငန်းများကိုအထောက်အကူပြုရန်
            အတွက် မြေပြင်ထိမ်းမှတ်များအားထပ်တိုးတည်ဆောက်ခြင်း၊ထပ်တိုးမြေပြင်ထိမ်းမှတ်များအား GPS |
            တိုင်းတာခြင်းနှင့်နိမ့်မြင့်တိုင်းတာခြင်း လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရန်၊

        − စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများအတွက် GPS တိုင်းတာခြင်းနှင့် Total Station တိုင်းတာခြင်း လုပ်ငန်းများကို
           လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အရတိုင်းတာ ဆောင်ရွက်ပေးရန်၊

        − မြန်မာနိုင်ငံ၏ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများနှင့် ဆက်စပ်လျက်ရှိသော နိုင်ငံတကာနယ်နိမိတ်ကိုတိုင်းတာသတ်မှတ်
           ရာတွင် လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်ပေါ် မူတည်၍ ပါဝင်ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်သွားရန်၊

        − မြေတိုင်းပညာရပ်နှင့် ခေတ်မှီ မြေတိုင်းကိရိယာများကိုင်တွယ်အသုံးပြုနည်း ပညာရပ်များကို အခါအား
            လျော်စွာ သင်တန်းများ ပို့ချသင်ကြားပေးရန်

        − သုတေသနလုပ်ငန်းများတွင် ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန်

စသည့်လုပ်ငန်းများကို လုပ်ငန်းလျာထားချက်နှင့်အညီ  ပြီးစီးအောင် လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်သွားရမည် ဖြစ်ပါသည်။

Go to top