သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်နယ်နိမိတ်တိုင်းတာသတ်မှတ်ရေး

သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်အတွင်း အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မည့်ဇုန်(B) ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံကိန်း(ပထမပိုင်း) ဧရိယာ (၁၀၁.၃၅၃)ဟက်တာအား မြေတိုင်းဦးစီးဌာနမှ လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးဟိန်းလင်းဇာခေါင်းဆောင်သော ၀န်ထမ်း(၆)ဦးတို့သည် (၁၀-၆-၁၆) မှ (၉-၇-၁၆) အထိ Trimble GPS 5800 တိုင်းတာရေးကရိယာများအသုံးပြုပြီး နယ်နိမိတ်တိုင်းတာသတ်မှတ်ခြင်းလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

Go to top