မြေတိုင်းဦးစီးဌာနမှ စာရင်းကိုင်(၄)၊ အငယ်တန်းစာရေး၊ ယာဉ်မောင်း(၅)၊ အစောင့်၊ သန့်ရှင်းရေးအကူ၊ လုပ်သား(ကွင်း)၊ လုပ်သား(စက်) ရာထူးနေရာများအတွက် အလုပ်လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း

သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန

မြေတိုင်းဦးစီးဌာန

အလုပ်လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း

၁။ မြေတိုင်းဦးစီးဌာနတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော အောက်ဖော်ပြပါရာထူးနေရာများအတွက် သတ်မှတ်အရည်အချင်းနှင့်ပြည့်စုံသူများ လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။

စဉ်            ရာထူးအမည်                                        ပညာအရည်အချင်း              ခန့်ထားမည့်ဦးရေ

(က)           စာရင်းကိုင်(၄)                                             ဘွဲ့ရ                                   (၂) ဦး

( ခ )           အငယ်တန်းစာရေး                                       ဘွဲ့ရ                                   (၂) ဦး

( ဂ )           ယာဉ်မောင်း(၅)                        အခြေခံပညာမူလတန်းအောင်                    (၃) ဦး

(ဃ)           အစောင့်                                   အခြေခံပညာမူလတန်းအောင်                    (၃) ဦး

(င)            သန့်ရှင်းရေးအကူ                       အခြေခံပညာမူလတန်းအောင်                   (၂) ဦး

(စ)           လုပ်သား(ကွင်း)                          အခြေခံပညာမူလတန်းအောင်                (၁၅) ဦး

(ဆ)          လုပ်သား(စက်)                           အခြေခံပညာမူလတန်းအောင်                 (၄) ဦး

၂။ လျှောက်လွှာပုံစံအား (http://www.surveydepartment.gov.mm/tender/878) တွင် download ရယူနိုင်သည်။

၃။ လျှောက်လွှာနှင့်အတူ

(က) အမှတ်စဉ်(က)၊

(ခ)ရာထူးများအတွက် ဘွဲ့လက်မှတ်မိတ္တူနှင့် အသက်အထောက်အထား အတွက် တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲအောင်လက်မှတ်မိတ္တူ

( ခ ) အမှတ်စဉ်(ဂ)ရာထူးအတွက် ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်မိတ္တူနှင့် ပညာအရည်အချင်း အထောက်အထားမိတ္တူ

( ဂ ) အမှတ်စဉ်(ဃ)၊(င)၊(စ)၊(ဆ)ရာထူးများအတွက် ပညာအရည်အချင်း အထောက်အထား မိတ္တူ

(ဃ) အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်ကြောင်းသက်ဆိုင်ရာ ရပ်ကွက်နှင့် ရဲစခန်းထောက်ခံချက် မူရင်း

(င) အလုပ်သမားမှတ်ပုံတင်မူရင်းတို့ပူးတွဲပါရှိရမည်။

၄။ လျှောက်လွှာများကို ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ( ၂၅ ) ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထား၍ မြေတိုင်းဦးစီးဌာန (နေပြည်တော်)၊ (ရန်ကုန်မြို့)၊ (ပြင်ဦးလွင်မြို့) များသို့ ရုံးချိန်အတွင်းအရောက် ပေးပို့ရပါမည်။ ယခင်လျှောက်လွှာတင်ထားပြီးသူများသည် ယခုဖော်ပြထားသည့် လျှောက်လွှာပုံစံအသစ်ဖြင့် ထပ်မံ တင်သွင်းရန်လိုအပ်ပါသည်။ မြေတိုင်းဦးစီးဌာနတွင် နေ့စားဝန်ထမ်းအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင် နေသူများလည်း ယခုပုံစံဖြင့် လျှောက်ထားရပါမည်။

Go to top