ဒုတိယဦးစီးမှူး ရာထူးအတွက် ဖြေဆိုခွင့်ရသူများစာရင်းကြေငြာခြင်း

သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန
မြေတိုင်းဦးစီးဌာန
ဒုတိယဦးစီးမှူး ရာထူးအတွက် ဖြေဆိုခွင့်ရသူများစာရင်း

                                                                       

စဉ်

ခုံအမှတ်

အမည်

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးအမှတ်

စာဖြေဌာန

မှတ်ချက်

၁။

ဦးကောင်းခန့်ဇော်

၇/ကဝန(နိုင်)၁၅၀၀၀၁

နေပြည်တော်

 

၂။

ဦးဖြိုးမင်းကျော်

၇/ရတရ(နိုင်)၁၄၇၉၄၆

နေပြည်တော်

 

၃။

ဒေါ်ထွန်းနန္ဒာမိုး

၉/မလန(နိုင်)၁၅၂၄၃၈

နေပြည်တော်

 

၄။

ဦးဘိုဘိုကျော်

၇/အဖန(နိုင်)၀၉၇၈၆၈

နေပြည်တော်

 

၅။

ဒေါ်စုမြတ်နိုးဝေ

၉/မသန(နိုင်)၁၄၇၂၆၂

နေပြည်တော်

 

၆။

ဒေါ်မြင့်မြင့်အေး

၉/ရမသ(နိုင်)၂၀၀၈၇၅

နေပြည်တော်

 

၇။

ဦးမျိုးဇော်ဦး

၈/ပခက(နိုင်)၂၆၁၅၅၉

နေပြည်တော်

 

 

Go to top