ဒုတိယဦးစီးမှူး ရာထူးအတွက် နှုတ်ဖြေစာမေးပွဲ ဖြေဆိုခွင့်ရသူများစာရင်းကြေငြာခြင်း

သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန
မြေတိုင်းဦးစီးဌာန
ဒုတိယဦးစီးမှူး ရာထူးအတွက် ဖြေဆိုခွင့်ရသူများစာရင်း

    မြေတိုင်းဦးစီးဌာန၊ နေပြည်တော်တွင် (၂၇-၁-၂၀၂၂) ရက်နေ့ နံနက် (၁၀:၀၀) နာရီတွင် ကျင်းပပြုလုပ်မည့် ဒုတိယဦးစီးမှူး ရာထူးခန့်ထားရေးအတွက် နှုတ်ဖြေစာမေးပွဲ ဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများ၏ စာရင်းအား အောက်ပါအတိုင်း ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။

စဉ်

ခုံအမှတ်

အမည်

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးအမှတ်

စာဖြေဌာန

၁။

ဦးကောင်းခန့်ဇော်

၇/ကဝန(နိုင်)၁၅၀၀၀၁

နေပြည်တော်

၂။

ဦးဖြိုးမင်းကျော်

၇/ရတရ(နိုင်)၁၄၇၉၄၆

နေပြည်တော်

၃။

ဒေါ်ထွန်းနန္ဒာမိုး

၉/မလန(နိုင်)၁၅၂၄၃၈

နေပြည်တော်

၄။

ဦးဘိုဘိုကျော်

၇/အဖန(နိုင်)၀၉၇၈၆၈

နေပြည်တော်

၅။

ဒေါ်မြင့်မြင့်အေး

၉/ရမသ(နိုင်)၂၀၀၈၇၅

နေပြည်တော်

၆။

ဦးမျိုးဇော်ဦး

၈/ပခက(နိုင်)၂၆၁၅၅၉

နေပြည်တော်

မှတ်ချက်။ နှုတ်ဖြေစာမေးပွဲ ဖြေဆိုခွင့်ရသူများသည် မိမိတို့လျှောက်ထားသော ရာထူးအတွက် လိုအပ်သော ဘွဲ့လက်မှတ်မူရင်း၊ တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲအောင်လက်မှတ်မူရင်း၊ မိမိတို့ပူးတွဲတင်ပြထား                   သော ပညာရပ်ဆိုင်ရာအထောက်အထားလက်မှတ်မူရင်းနှင့် နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်မူရင်းများကို ယူဆောင် လာကြရမည်ဖြစ်ပါသည်။

 

Go to top