မြန်မာနိုင်ငံမြေတိုင်းကျောင်းတွင် ပို့ချသောဘာသာရပ်များ

ပို့ချသော ဘာသာရပ်များ

          (က) အရာရှိမြေတိုင်းသင်တန်းတွင် အောက်ဖော်ပြပါ ဘာသာရပ်များကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ပို့ချပေးပါသည်။

                ( 1) Principle of Surveying
                ( 2) Linear Measurements
                ( 3) Scale    
                ( 4) Plane-Table Surveying
                ( 5) Traversing (Theodolite)
                ( 6) Cadastral Surveying
                ( 7) Measurement of Area
                ( 8) Contouring
                ( 9) Ordinary Levelling
                (10) Tacheometrical Surveying
                (11) Triangulation
                (12) Topographical Surveying
                (13) Ground Control Points
                (14) Astronomy for surveyors
                (15) Theory of Errors
                (16) Map Projections
                (17) Graticules of Maps
                (18) Survey computation and Adjustment
                (19) Fair Drawing
                (20) Maps origin and grid system
                (21) Introductory Lectures on Aerial Survey
                (22) Introductory Lectures on Cartography
                (23) GPS Observation & Computation
                (24) Total Station & Plotting

           ( ခ) တန်းမြင့်မြေတိုင်းသင်တန်းတွင် အောက်ဖော်ပြပါ ဘာသာရပ်များကို မြန်မာဘာသာဖြင့် သင်ကြားပို့ချပေး ပါသည်။

                ( ၁) မြေတိုင်းခြင်း၏ အခြေခံသဘောတရားများ
                ( ၂) အလျားတိုင်းတာခြင်းနှင့် အသုံးပြုသော မြေတိုင်းကိရိယာပစ္စည်းများ
                ( ၃) သီအိုဒိုလိုက်မှန်ပြောင်းအားကိုင်တွယ်အသုံးပြုခြင်းနှင့် ပြုပြင်ခြင်းများ
                ( ၄) ကွက်ကြဲတိုင်းတာခြင်းနှင့် တွက်ချက်မှုများဆိုင်ရာ ဘာသာရပ်
                ( ၅) မြေမျက်နှာပြင်တိုင်းတာခြင်းဘာသာရပ်
                ( ၆) ကွက်စိတ်တိုင်းတာခြင်းဘာသာရပ်
                ( ၇) ဧရိယာတွက်ချက်တိုင်းတာခြင်း
                ( ၈) နိမ့်မြင့်တိုင်းတာခြင်း
                ( ၉) မြေပုံအရိပ်ချစနစ်များ
                (၁၀) Geodetic GPS တိုင်းတာခြင်းနှင့် တွက်ချက်ခြင်း
                (၁၁) Totalstation တိုင်းတာခြင်းနှင့် ပုံထုတ်ခြင်း

           ( ဂ) အခြေခံမြေတိုင်းသင်တန်းတွင် အောက်ဖော်ပြပါ ဘာသာရပ်များကို မြန်မာဘာသာဖြင့် သင်ကြားပို့ချပေး ပါသည်။

                ( ၁) မြေတိုင်းခြင်း၏ အခြေခံသဘောတရားများ
                ( ၂) မြေတိုင်းကိရိယာများနှင့် ကိုင်တွယ်အသုံးပြုခြင်းများ
                ( ၃) စကေးအမျိုးမျိုးနှင့် မြေပုံအမျိုးမျိုးအကြောင်း
                ( ၄) ထောင့်ဖြတ်စကေးတည်ဆောက်ခြင်းနှင့် အသုံးပြုနည်းများ
                ( ၅) မြေပုံဆွဲလုပ်ငန်းအမျိုးမျိုး
                ( ၆) မြေတိုင်းသံကြိုးနှင့် တိုင်းတာခြင်းများ
                ( ၇) မြေတိုင်းခုံသက်သက်ဖြင့် မြေတိုင်းခြင်းများ
                ( ၈) တွက်ချက်ညှိနှိုင်းခြင်းအမျိုးမျိုးဆောင်ရွက်ခြင်း
                ( ၉) ကွက်စိတ်တိုင်းတာခြင်းဘာသာရပ်
                (၁၀) ဧရိယာတွက်ချက်တိုင်းတာခြင်းဘာသာရပ်များဖြစ်ပါသည်။
                (၁၁) မြေပုံအရိပ်ချစနစ်များ
                (၁၂) Hand held GPS ကိုင်တွယ်အသုံးပြုခြင်း
                (၁၃) Totalstation တိုင်းတာခြင်းနှင့် ပုံထုတ်ခြင်း

 

Go to top