မြေတိုင်းဦးစီးဌာနမှ ရေးဆွဲထုတ်ဝေလျက်ရှိသည့် မြေပုံများ

          မြေတိုင်းဦးစီးဌာနမှ အောက်ဖော်ပြပါ မြေပုံများကို ရေးဆွဲ ထုတ်ဝေလျက်ရှိပါသည်။

          (က)    UTM မြေပုံ                                  ( ၁:၅၀,၀၀၀ စကေး )
          (ခ)     UTM မြေပုံ                                  ( ၁:၁၀၀,၀၀၀ စကေး )
          (ဂ)     UTM မြေပုံ                                  ( ၁:၂၅၀,၀၀၀ စကေး )
          (ဃ)    Lambert  ​မြေပုံ                           ( ၁ လက်မ = ၁ မိုင် စကေး )
          (င)     Lambert  ​မြေပုံ                           ( ၁ လက်မ = ၂ မိုင် စကေး )
          (စ)     Lambert  ​မြေပုံ                           ( ၁ လက်မ = ၄ မိုင် စကေး )
          (ဆ)    ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော် မြေပုံ 
          (ဇ)     ပြည်နယ်နှင့်တိုင်း​ဒေသကြီး မြေပုံ   
          (ဈ)     နေပြည်တော်လမ်းညွှန် မြေပုံ
          (ည)    ရန်ုကုန်လမ်းညွှန် မြေပုံ      

Go to top