ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော အဓိကလုပ်ငန်းများ

          မြေတိုင်းဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော အဓိကလုပ်ငန်းတာဝန်များမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်။

            (က)    နိုင်ငံတော်အတွက် မြေမျက်နှာပြင်ပြမြေပုံ (Topographical Map) များကို တိုင်းတာရေးဆွဲထုတ်လုပ်ပေးခြင်းနှင့် 
                     ဖြန့်ဖြူးရောင်းချပေးခြင်း၊
            (ခ)     အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများနှင့် နှစ်နိုင်ငံနယ်နိမိတ် ပူးတွဲတိုင်းတာ သတ်မှတ်ပေးခြင်း၊
            (ဂ)     နိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံးအတွက် လိုအပ်သော ကောင်းကင်ဓာတ်ပုံများကို ရိုက်ကူးခြင်း၊
            (ဃ)    မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံးအတွက်လိုအပ်သော အခြေခံမြေတိုင်းမှတ်တိုင် (Primary Control Station) များနှင့်
                     ရေချိန်နိမ့်မြင့်မှတ်တိုင် (Benchmark) များတည်ဆောက်ခြင်း၊ တိုင်းတာခြင်းနှင့် ထိန်းသိမ်းခြင်း၊
            (င)     မြေတိုင်းသင်တန်းကျောင်း ဖွင့်လှစ်ပြီး၊ မြေတိုင်းပညာရပ်များ လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခြင်း၊
            (စ)     လုပ်ငန်း၊ ဌာန အဖွဲ့အစည်းများမှ တောင်းဆိုလာလျှင် စီမံကိန်းမြေပုံများကို အခါအားလျော်စွာ တိုင်းတာရေး
                     ဆွဲပေးခြင်း။
Go to top