မြန်မာ-တရုတ် နယ်နိမိတ်

မြန်မာ-တရုတ် နယ်နိမိတ်

          ၁၉၅၉ ခုနှစ်မှ ၁၉၆၁ ခုနှစ်အထိ ဘဘစစ်ဆင်ရေးဖြင့် နယ်နိမိတ်တိုင်းတာသတ်မှတ်ခဲ့ပါသည်။ ၁၉၈၅ - ၈၆ ခုနှစ်တွင် မှတ်တိုင်ပေါင်း (၁ဝ၆) တိုင်အားပထမအကြိမ် ပူးတွဲစစ်ဆေး၍ လိုအပ်သည့်ထပ်တိုးမှတ်တိုင်များစိုက်ထူးခဲ့ပါသည်။ ၁၉၉၃-၁၉၉၄ ခုနှစ်တွင် မှတ်တိုင်ပေါင်း (၄၉၈) တိုင်အား ဒုတိယအကြိမ် ပြန်လည် စစ်ဆေးခြင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ၁၉၉၃-၉၄ ခုနှစ်တွင် (၁၃၈၄) မိုင် ရှည်လျားသည့် မြန်မာ-တရုတ်နယ်နိမိတ်တစ်လျောက်လုံးအား မြေပြင်ထိန်းမှတ်များချမှတ် တိုင်းတာပြီးကောင်းကင် ဓာတ်ပုံရိုက်ကူး၍ မြေပုံရေးဆွဲခြင်း ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ၂ဝဝ၃-၂ဝဝ၄ ခုနှစ်တွင် ပထမအကြိမ် မြန်မာ-တရုတ် နယ်နိမိတ် မှတ်တိုင် (၃၈) တိုင်ကို နှစ်နိုင်ငံပူးတွဲကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်း၊ ၂ဝဝ၄-၂ဝဝ၅ ခုနှစ်တွင် မြန်မာ-တရုတ်နယ်နိမိတ်မှတ်တိုင် အမှတ် S-229(2) ၏ အောက်ခြေမြေထိန်းနံရံပူးတွဲပြုလုပ်ခြင်း၊ မြန်မာ-တရုတ် နယ်နိမိတ်မှတ်တိုင်အမှတ် 81-2 မှ 83 အကြား သံပန်း ခြံစည်းရိုးကာရံမှုကို ပူးတွဲစစ်ဆေးခြင်း၊ ၂ဝဝ၅-၂ဝဝ၆ ခုနှစ်တွင် မြန်မာ-တရုတ် နယ်နိမိတ်မှတ်တိုင်အမှတ် S78-1 မှ S79 အကြားအဆောက်အဦးတည်ဆောက်ခြင်း ကိုပူးတွဲကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်း၊ သံပန်းခြံစည်းရိုးကာရံမှုကို ပူးတွဲစစ်ဆေးခြင်း၊ ၂ဝဝ၇ - ၂ဝဝ၈ ခုနှစ်တွင် မြန်မာ-တရုတ် နယ်နိမိတ်မှတ်တိုင် 81 (နန်းတော်ဂိတ်) အနီးတွင် ရေထုတ်မြောင်း (၅)ခုအတွက် နှစ်နိုင်ငံ ပူးတွဲစစ်ဆေးခြင်း၊ မြန်မာ-တရုတ် နယ်နိမိတ်အဖြစ် သတ်မှတ်ထားသော ချောင်းရေလမ်းကြောင်း ပြောင်းလဲမှုများကို ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်း၊ မြန်မာ-တရုတ် နယ်နိမိတ်အဖြစ် သတ်မှတ်ထားသောချောင်း၊ ရေလမ်းကြောင်းပြောင်းလဲမှုများကိုကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်း၊ မြန်မာ-တရုတ် နယ်နိမိတ် မှတ်တိုင်အမှတ် 144-2 နှင့် 144-3 အကြားတရုတ်ဘက်ခြမ်း၌ ရော်ဘာစက်ရုံတည်ဆောက်မှု ကိုကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်း၊ ၂ဝဝ၈-၂ဝဝ၉ ခုနှစ်တွင် မြန်မာ-တရုတ် နယ်နိမိတ်ရှိမိုခဲချောင်း တလျောက် တရုတ်ဘက်မှ ကျောက်စီတံတိုင်းကာရံမှုကို ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်း၊ လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ၂ဝဝ၉-၂ဝ၁ဝ ဘဏာရေးနှစ်တွင် မြန်မာ-တရုတ် နယ်နိမိတ်ထိန်းချုပ်ကားလမ်းရှိနယ်စပ် ဖြတ်ကျော် ဥမင်လှိုင်ခေါင်း အတွင်းနယ်နိမိတ်မျဉ်း အမှတ်အသားသတ် မှတ်ရန် ပူးတွဲကွင်းဆင်းတိုင်းတာခြင်း၊ ၂ဝ၁ဝ-၂ဝ၁၁ ခုနှစ်တွင် မြန်မာ-တရုတ်နယ်နိမိတ်မှတ်တိုင် 53-4 အနီးနမ့်ဝမ်းချောင်းတွင် ပေါ်ထွန်းသောမြေနုကျွန်းကိုပူးတွဲကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်း၊ မြန်မာ-တရုတ် နယ်နိမိတ် အထောက်အထား မှတ်တိုင် 98-1 နှင့် 9*-2 အကြားမုံးကိုးချောင်းအတွင်းတရုတ်ဘက်မှ ကျောက်စီရေတား တမံတည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းကို ပူးတွဲကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်း၊ မြန်မာ-တရုတ် နယ်နိမိတ် အထောက်အထား မှတ်တိုင် 22(2) အနီးငေါ့ချဥ်းခချောင်းတစ်လျောက် တရုတ်ဘက်မှ ကျောက်စီတံတိုင်း ဆောက်လုပ်ခြင်း၊ ပူးတွဲကွင်းဆင်း စစ်ဆေးခြင်း၊ မြန်မာ-တရုတ် နယ်နိမိတ် မှတ်တိုင်အမှတ် 96 နှင့် 97 အကြား မုံးကိုးချောင်းအတွင်း တရုတ်ဘက်မှ ရေကာတာ တည်ဆောက်ခြင်းကိုပူးတွဲကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်း လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ မြန်မာ-တရုတ် နယ်နိမိတ် မှတ်တိုင် 53(4) အားရေတိုက်စားမှုမှ ကာကွယ်ရန် မြန်မာဘက်မှ ကျောက်စီနံရံတည်ဆောက်ခြင်းနှင့် နယ်နိမိတ်မှတ်တိုင် 79-1 နှင့် 79-2 အနီးလကျွန်းပေါ်တွင် နယ်နိမိတ်မျဉ်းကြောင်း ကိုပူးတွဲသတ်မှတ်ခြင်း၊ မြန်မာ-တရုတ် နယ်နိမိတ်ထိန်ချုပ်ကားလမ်းရှိနယ်စပ်ဖြတ်ကျော် ဥမင်လှိုင်ခေါင်းအတွင်း နယ်နိမိတ်မျဉ်း အမှတ်အသားသတ်မှတ်ရန် ပူးတွဲကွင်းဆင်းတိုင်းတာခြင်း၊ ၂ဝ၁၁-၂ဝ၁၂ ခုနှစ်တွင် မြန်မာ-တရုတ်နယ်နိမိတ်မှတ်တိုင်အမှတ် 83 အနီးနယ်နိမိတ် လမ်းကြောင်းနေရာ နှင့် 97(1) အထက်ပိုင်းမုံးကိုးချောင်း တရုတ်ဘက် ကမ်းတွင် ကမ်းထိန်းနံရံတည်ဆောက်မှုကို ပူးတွဲစစ်ဆေးခြင်း၊ မြန်မာ-တရုတ် နယ်နိမိတ် မှတ်တိုင်အမှတ် 89-1(2) မှ 90(2) အကြားတရုတ်ဘက်မှ ကျောက်စီ ရေတားနံရံတည်ဆောက်မှုကိုပူးတွဲစစ်ဆေးခြင်း၊ မြန်မာ-တရုတ် နယ်နိမိတ်အထောက်အထားမှတ်တိုင် 22(2) အနီးငေါ့ချဉ်း ခချောင်းတစ်လျောက် တရုတ်ဘက်မှ ကျောက်စီတံတိုင်းဆောက်လုပ်ခြင်းကို ပူးတွဲကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်း၊ မြန်မာ-တရုတ် နယ်နိမိတ်မှတ်တိုင်အမှတ် 96 နှင့် 97 အကြားမုံးကိုးချောင်းအတွင်းတရုတ်ဘက်မှ ရေကာတာတည်ဆောက်ခြင်း ပူးတွဲကွင်းဆင်း စစ်ဆေးခြင်း၊ ၂ဝ၁၂-၂ဝ၁၃ ခုနှစ်တွင် ပန်ဆိုင်း (ကြူကုတ်မြို့) အနီး မြန်မာ-တရုတ်နယ်နိမိတ် မှတ်တိုင် အမှတ် ၈၉-၁(၂) မှ နယ်နိမိတ် မှတ်တိုင်အမှတ် ၉ဝ(၂) အတွင်း တရုတ်ဘက်မှကျော်စီရေတားနံရံ တည်ဆောက်နေမှုအား နှစ်ဘက်ပူးတွဲကွင်းဆင်း စစ်ဆေးခြင်းလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ၂ဝ၁၃-၂ဝ၁၄ ခုနှစ်တွင် မြန်မာ-တရုတ် နယ်နိမိတ် မှတ်တိုင်အမှတ် S၂ဝဝ(၁)အားမူလနေရာတွင် ပြန်လည်တည်ဆောက်ရန် ပထမအကြိမ် နှစ်နိုင်ငံပူးတွဲတိုင်းတာခြင်း၊ မြန်မာ-တရုတ် နယ်နိမိတ်မှတ်တိုင်အမှတ် S၂ဝဝ(၁) အားမူလနေရာ တွင် နှစ်ဘက်ပူးတွဲ၍ အပြီးသတ် ပြန်လည် စိုက်ထူခြင်းလုပ်ငန်းအတွက် ဒုတိယအကြိမ် ပူးတွဲကွင်းဆင်းစစ်ဆေးတိုင်းတာခြင်းများ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

Go to top