မြန်မာ-လာအို နယ်နိမိတ်

မြန်မာ-လာအို နယ်နိမိတ်

          ၁၉၉ဝ-၁၉၉၂ ခုနှစ်တွင် မဲခေါင်မြစ်ကြောင်းတလျောက်ရှိ မြန်မာ-လာအိုနယ်နိမိတ် အရှည်မိုင်ပေါင်း ( ၁၄၉ ) မိုင်အား နှစ်နိုင်ငံ ပူးတွဲတိုင်းတာသတ်မှတ်ခဲ့ကြပါသည်။ နယ်နိမိတ် ရည်ညွန်းမှတ်တိုင်ပေါင်း မြန်မာဘက် (၈၆) တိုင်နှင့်လာအို (၈၆) တိုင် စိုက်ထူကာ ၁:၅ဝ,ဝဝဝ စကေး၊ နယ်နိမိတ်မြေပုံ (၆) ချပ်အား မြန်မာနိုင်ငံမြေတိုင်းဦးစီးဌာနတွင် နှစ်နိုင်ငံပူးတွဲရေးဆွဲ၍ ပုံနှိပ်ခဲ့ကြပါသည်။ ၂ဝဝ၃-၂ဝဝ၄ ခုနှစ်တွင် မြန်မာ-လာအိုနယ်နိမိတ်ရည်ညွန်းမှတ်တိုင် (၁၆) တိုင်ကိုပထမအကြိမ် နှစ်နိုင်ငံပူးတွဲစစ်ဆေးခြင်း၊ ၂ဝဝ၆-၂ဝဝ၇ ခုနှစ်တွင် မြန်မာ-လာအိုနယ်နိမိတ်ရည်ညွန်းမှတ်တိုင် (၁ဝ) တိုင်ကိုဒုတိယအကြိမ် နှစ်နိုင်ငံပူးတွဲစစ်ဆေးခြင်း၊ ၂ဝ၁၁-၂ဝ၁၂ ခုနှစ်တွင် မြန်မာ-လာအိုနယ်နိမိတ် နယ်နိမိတ်မှတ်တိုင် (၂၄) တိုင်ကိုပူးတွဲ စစ်ဆေးခြင်းများ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

Go to top