ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ကျောက်ဖြူ အထူးစီးပွားရေးဇုန် စီမံကိန်းနယ်နိမိတ်တိုင်းတာ သတ်မှတ်ခြင်း

မြေတိုင်းဦးစီးဌာနမှ အရာထမ်း၊ အမှုထမ်း များပါဝင်သောတိုင်းတာရေးအဖွဲ့သည် Trimble GPS 5800 အမျိုးအစား အသုံးပြု၍ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ကျောက်ဖြူ အထူးစီးပွားရေးဇုန်တည်ဆောက်မည့် စီမံကိန်းနယ်နိမိတ် တိုင်းတာသတ်မှတ်ခြင်း လုပ်ငန်းအား (၄-၁၂-၂၀၁၄)ရက်နေ့မှ (၃၀-၁၂-၂၀၁၄) ရက်နေ့အထိ တိုင်းတာဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ဧရိယာမှာ (၄၄၄၆.၇၀) ဧက ရှိပါသည်။

Go to top