ကရင်ပြည်နယ်၊ မြဝတီစီးပွားရေးဇုန် စီမံကိန်းနယ်နိမိတ် တိုင်းတာသတ်မှတ်ခြင်း

မြေတိုင်းဦးစီးဌာနမှ အရာထမ်း၊ အမှုထမ်း များပါဝင်သောတိုင်းတာရေးအဖွဲ့သည် Trimble GPS R10 နှင့် Nikon Nivo 1C Total Station ကိရိယာများအသုံးပြု၍ ကရင်ပြည်နယ်၊ မြဝတီစီးပွားရေးဇုန် တည်ဆောက်မည့် စီမံကိန်းနယ်နိမိတ် တိုင်းတာသတ်မှတ်ခြင်း လုပ်ငန်းကို (၁၂-၃-၂၀၁၅) ရက်နေ့မှ (၁၀-၄-၂၀၁၅) ရက်နေ့အထိ တိုင်းတာဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်းဧရိယာမှာ (၂၀၁) ဧက ကျယ်ဝန်းပါသည်။

Go to top