ဒုတိယဦးစီးမှူး ရာထူးအတွက် ဖြေဆိုခွင့်ရသူများစာရင်းကြေငြာခြင်း

သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန
မြေတိုင်းဦးစီးဌာန
ဒုတိယဦးစီးမှူး ရာထူးအတွက် ဖြေဆိုခွင့်ရသူများစာရင်း

                                                                       

စဉ်

ခုံအမှတ်

အမည်

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးအမှတ်

စာဖြေဌာန

မှတ်ချက်

၁။

ဦးဟိန်းထက်စံ

၁၃/ကလန(နိုင်)၁၁၀၄၇၆

နေပြည်တော်

 

၂။

ဒေါ်အိမ်စို

၉/မထလ(နိုင်)၃၁၆၄၉၁

နေပြည်တော်

 

၃။

ဦးဇွဲမင်းဦး

၇/အတန(နိုင်)၁၀၉၆၃၅

နေပြည်တော်

 

၄။

ဦးစိုးမြတ်ဦး

၇/တငန(နိုင်)၁၅၉၀၇၆

နေပြည်တော်

 

၅။

ဒေါ်မြတ်စုထွေး

၈/မကန(နိုင်)၂၅၅၁၃၉

နေပြည်တော်

 

၆။

ဒေါ်ခင်မျိုးကြည်

၈/မကန(နိုင်) ၂၁၄၅၁၇

နေပြည်တော်

 

၇။

ဒေါ်သင်းမို့မို့အောင်

၉/အမဇ(နိုင်) ၀၆၀၅၄၅

ပြင်ဦးလွင်မြို့

 

၈။

ဦးစိုးမောင်မောင်

၁၂/သကတ(နိုင်) ၁၆၈၉၇၀

နေပြည်တော်

 

၉။

ဒေါ်မြတ်ဆုဝေ

၈/အလန(နိုင်) ၁၅၂၀၁၄

နေပြည်တော်

 

၁၀။

၁၀

ဒေါ်မေသဥ္ဇာထွန်း

၉/ပဥလ(နိုင်) ၀၃၈၇၄၈

ပြင်ဦးလွင်မြို့

 

၁၁။

၁၁

ဒေါ်ဟန်နီဘိုဘို

၅/ရဘန(နိုင်) ၁၇၅၅၇၂

ရန်ကုန်မြို့

 

၁၂။

၁၂

ဦးအောင်အောင်ဦး

၈/ပခက(နိုင်) ၂၂၇၉၉၆

နေပြည်တော်

 

၁၃။

၁၃

ဒေါ်သူဇာညွန့်

၉/မထလ(နိုင်) ၃၁၃၉၂၂

နေပြည်တော်

 

၁၄။

၁၄

ဦးဝင်းအောင်

၁၁/မအန(နိုင်) ၀၅၅၂၄၃

ရန်ကုန်မြို့

 

၁၅။

၁၅

ဒေါ်ဝေမာမာအောင်

၉/မတရ(နိုင်) ၁၆၈၅၉၂

ပြင်ဦးလွင်မြို့

 

 

 

 

Go to top