ဒုတိယဦးစီးမှူး ရာထူးအတွက် ဖြေဆိုခွင့်ရသူများစာရင်းကြေငြာခြင်း

သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန

မြေတိုင်းဦးစီးဌာန

ဒုတိယဦးစီးမှူးရာထူးအတွက် ဖြေဆိုခွင့်ရသူများစာရင်း

 

စဉ်

ခုံအမှတ်

အမည်

အဘအမည်

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးအမှတ်

စာဖြေဌာန

၁။

ဦးကောင်းမြတ်သူ

ဦးစိုးပိုင်

၉/ကဆန(နိုင်) ၁၆၃၁၁၃

နေပြည်တော်

၂။

ဦးဝဏ္ဏထွဋ်

ဦးဇော်ဝင်း

၇/တငန(နိုင်) ၁၆၄၆၄၇

နေပြည်တော်

၃။

ဦးချမ်းမြေ့နိုင်

ဦးစိန်လင်း

၅/စကန(နိုင်) ၂၆၀၇၃၈

နေပြည်တော်

၄။

ဒေါ်ခိုင်မြတ်နိုးဦး

ဦးထွန်းထွန်းဦး

၁၂/စခန(နိုင်)၀၇၄၇၄၆

နေပြည်တော်

၅။

ဦးဟိန်းစိုးမိုးသွင်

ဦးဝင်းသွင်

၅/ကလထ(နိုင်)၁၉၉၆၆၃

နေပြည်တော်

၆။

ဦးပြည့်ဖြိုးသူ

ဦးသောင်းနိုင်ဦး

၁၄/မအန(နိုင်) ၂၄၂၃၅၁

နေပြည်တော်

၇။

ဦးမင်းသူရိန်ထက်

ဦးလှသိန်း

၇/ပမန(နိုင်)၁၈၅၅၀၈

နေပြည်တော်

၈။

ဒေါ်ဘန်ဆိုင်းရာ

ဦးတန်ဂွန်း

၁/ဗမန(နိုင်)၀၉၄၅၈၂

နေပြည်တော်

၉။

ဦးဇင်မောင်ထူး

ဦးမြင့်စိုး

၉/မထလ(နိုင်)၃၁၉၄၉၈

နေပြည်တော်

၁၀။

၁၀

ဒေါ်နဒီယုလှိုင်

ဦးစိုးထွန်းလှိုင်

၉/စကတ(နိုင်)၁၂၂၈၆၇

နေပြည်တော်

၁၁။

၁၁

ဒေါ်မိုးစန္ဒာလွင်

ဦးသိန်းလွင်

၉/ပဥလ(နိုင်)၀၃၂၁၂၅

နေပြည်တော်

၁၂။

၁၂

ဒေါ်အိသင်္ကြန်မိုး

ဦးနီတင်

၉/ပမန(နိုင်) ၂၁၉၄၅၀

နေပြည်တော်

၁၃။

၁၃

ဒေါ်နှင်းဝတ်မှုန်

ဦးအုန်းကျော်

၁၃/လရန(နိုင်)၁၆၈၉၈၅

နေပြည်တော်

၁၄။

၁၄

ဦးကျော်သူ

ဦးခင်မောင်ထွေး

၉/မထလ(နိုင်)၃၀၄၈၅၄

နေပြည်တော်

၁၅။

၁၅

ဒေါ်အေမီဇင်

ဦးလူခင်

၅/မရန(နိုင်)၂၆၉၀၃၄

နေပြည်တော်

၁၆။

၁၆

ဒေါ်အိအိမျိုး

ဦးစိုးလှိုင်

၉/ရမသ(နိုင်)၂၂၂၂၃၅

နေပြည်တော်

၁၇။

၁၇

ဒေါ်မြတ်နိုးခင်

ဦးဇော်ဝင်း

၈/မတန(နိုင်)၀၆၁၅၃၁

နေပြည်တော်

၁၈။

၁၈

ဦးဟန်ဇော်ဝင်း

ဦးညိမ်းဟန်

၈/ခမန(နိုင်)၂၂၇၇၅၁

နေပြည်တော်

၁၉။

၁၉

ဦးထွန်းလင်းအောင်

ဦးကျော်ရွှေ

၉/မထလ(နိုင်)၂၇၅၂၄၅

နေပြည်တော်

၂၀။

၂၀

ဦးသူရအောင်

ဦးစိန်တင်လှိုင်

၁၂/ဥကတ(နိုင်)၁၇၁၅၈၈

နေပြည်တော်

၂၁။

၂၁

ဦးကြည်သန်းအောင်

ဦးသိန်းဇော်

၁၂/ဆကခ(နိုင်)၀၂၁၂၀၂

နေပြည်တော်

၂၂။

၂၂

ဒေါ်မြသက်နွယ်

ဦးကျော်

၈/ရစက(နိုင်)၁၆၁၆၂၇

နေပြည်တော်

 

စဉ်

ခုံအမှတ်

အမည်

အဘအမည်

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးအမှတ်

စာဖြေဌာန

၂၃။

၂၃

ဦးရဲသူရဇော်

ဦးဇော်ဝင်းနိုင်

၈/မဘန(နိုင်)၁၂၉၈၂၉

နေပြည်တော်

၂၄။

၂၄

ဒေါ်နွေဦးဝေ

ဦးမြင့်တင်

၁၂/အစန(နိုင်)၂၀၆၂၁၈

နေပြည်တော်

၂၅။

၂၅။

ဦးဖြိုးမြတ်ထွန်း

ဦးသန်းလွင်

၇/သကန(နိုင်)၁၁၄၇၈၉

နေပြည်တော်

၂၆။

၂၆

ဦးသီဟစိုးနိုင်

ဦးမြင့်နိုင်ဦး

၉/ဥတသ(နိုင်)၀၁၁၂၅၈

နေပြည်တော်

၂၇။

၂၇

ဒေါ်လင်းလင်းယု

ဦးတင်စိုး

၉/ပမန(နိုင်) ၂၆၈၈၆၃

နေပြည်တော်

၂၈။

၂၈

ဒေါ်နွယ်နီဝင်း

ဦးသန့်ဇော်

၁၂/အလန(နိုင်)၀၅၁၇၉၆

နေပြည်တော်

၂၉။

၂၉

ဦးခန့်ဇော်ထက်

ဦးတင်သောင်း

၇/ဖမန(နိုင်) ၂၀၂၅၆၂

နေပြည်တော်

၃၀။

၃၀

ဦးဇင်နိုင်ထွန်း

ဦးသောင်းလွင်

၉/မထလ(နိုင်)၃၄၁၅၄၁

နေပြည်တော်

၃၁။

၃၁

ဒေါ်ဘောဂဝတီကျော်

ဦးကျော်စိန်

၉/ပဥလ(နိုင်) ၀၃၃၇၂၆

နေပြည်တော်

၃၂။

၃၂

ဦးမောင်ညီညီထွန်းလွင်

ဦးမင်းချစ်

၉/တသန(နိုင်) ၁၉၁၃၉၆

နေပြည်တော်

၃၃။

၃၃

ဒေါ်အေးကလျာ

ဦးနိုင်ဇင်ဦး

၁၂/အစန(နိုင်)၂၁၉၇၀၇

နေပြည်တော်

၃၄။

၃၄

ဦးဖြိုးပြည့်ဟန်

ဗိုလ်ကြီးဇော်မင်း

၁၀/သထန(နိုင်) ၂၂၂၉၅၇

နေပြည်တော်

၃၅။

၃၅

ဦးအောင်မြင့်ကျော်

ဦးမြင့်ကျော်

၁၂/ဥကမ(နိုင်) ၂၀၈၁၄၈

နေပြည်တော်

၃၆။

၃၆

ဒေါ်ကေသီပန်လှိုင်

ဦးထွန်းလှိုင်

၅/ဖပန(နိုင်) ၀၆၇၂၇၂

နေပြည်တော်

၃၇။

၃၇

ဒေါ်သန်းသန်းဝင်း

ဦးဝင်းရွှေ

၈/အလန(နိုင်) ၁၉၄၀၇၈

နေပြည်တော်

၃၈။

၃၈

ဦးထွန်းထွန်းဝင်း

ဦးဝင်းနိုင်

၈/မသန(နိုင်) ၁၃၉၉၂၆

နေပြည်တော်

၃၉။

၃၉

ဦးဟိန်းဆင့်ညွန့်

ဦးသိန်းညွန့်

၁၀/မလမ(နိုင်) ၂၃၄၈၂၀

နေပြည်တော်

၄၀။

၄၀

ဦးစောမျိုးလှိုင်

ဦးလှိုင်မြင့်

၉/သစန(နိုင်) ၁၄၈၉၇၀

နေပြည်တော်

၄၁။

၄၁

ဒေါ်သီတာဇော်

ဦးသိန်းအောင်

၇/ရတန(နိုင်) ၁၂၇၇၃၆

နေပြည်တော်

၄၂။

၄၂

ဒေါ်ဆုမေသင်း

ဦးမြင့်လင်း

၈/ခမန(နိုင်) ၁၇၉၃၃၃

နေပြည်တော်

၄၃။

၄၃

ဦးအောင်ဇော်မျိုး

ဦးမြကြိုင်

၉/ဥတသ(နိုင်)၀၀၁၇၅၀

နေပြည်တော်

၄၄။

၄၄

ဒေါ်ယဉ်မိုးအေး

ဦးစန်းလွင်

၇/ညလပ(နိုင်)၁၇၃၈၈၅

နေပြည်တော်

၄၅။

၄၅

ဒေါ်စုစုမွန်

ဦးညွန့်ဝေ

၆/မမန(နိုင်) ၁၇၃၉၄၂

နေပြည်တော်

၄၆။

၄၆

ဦးသူရိန်ထွန်း

ဦးအောင်ထွန်းလင်း

၉/မထလ(နိုင်) ၃၂၀၂၁၃

နေပြည်တော်

၄၇။

၄၇

ဦးဝင်းထွဋ်

ဦးအောင်စိုး

၁၁/အမန(နိုင်)၀၇၁၁၀၄

နေပြည်တော်

၄၈။

၄၈

ဦးအောင်ဟိန်းကျော်

ဦးကျော်ဝင်းဆွေ

၈/ရစက(နိုင်) ၁၉၂၂၇၀

နေပြည်တော်

စဉ်

ခုံအမှတ်

အမည်

အဘအမည်

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးအမှတ်

စာဖြေဌာန

၄၉။

၄၉

ဦးမျိုးသန့်

ဦးညိုမောင်(ခ) ဦးခင်မောင်သန်း

၈/ဂဂန(နိုင်) ၀၈၉၆၃၉

နေပြည်တော်

၅၀။

၅၀

ဒေါ်မြတ်ကေသီအောင်

ဦးအောင်ကြည်

၉/လဝန(နိုင်) ၁၉၉၉၀၃

နေပြည်တော်

၅၁။

၅၁

ဒေါ်အိသူဇာလွင်

ဦးစန်းလွင်

၈/ကမန(နိုင်) ၁၅၀၈၃၃

နေပြည်တော်

၅၂။

၅၂

ဒေါ်သဥ္ဇာဦး

ဦးသန်းကျော်

၉/စကတ(နိုင်)၁၁၁၁၂၇

နေပြည်တော်

၅၃။

၅၃

ဦးရင်ဂိုထွန်း

ဦးခင်မောင်ထွန်း

၁၁/ကဖန(နိုင်)၁၁၆၀၅၈

နေပြည်တော်

၅၄။

၅၄

ဦးဝေဖြိုးလင်း

ဦးဇော်မြင့်

၉/မထလ(နိုင်)၂၉၅၇၅၉

နေပြည်တော်

၅၅။

၅၅

ဒေါ်ဝေဝေမြင့်

ဦးစိန်မြင့်

၇/လပတ(နိုင်) ၁၆၉၁၁၁

နေပြည်တော်

၅၆။

၅၆

ဦးခန့်မှူးလွင်

ဦးစန်းလွင်

၈/ခမန(နိုင်)၂၂၃၅၂၄

နေပြည်တော်

 

 

Go to top