ဒုတိယဦးစီးမှူး ရာထူးအတွက် နှုတ်ဖြေစာမေးပွဲ ဖြေဆိုခွင့်ရသူများစာရင်းကြေငြာခြင်း

သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန

မြေတိုင်းဦးစီးဌာန

ဒုတိယဦးစီးမှူးရာထူးအတွက် နှုတ်ဖြေစာမေးပွဲ ဖြေဆိုခွင့်ရသူများစာရင်း

 

မြေတိုင်းဦးစီးဌာန၊ နေပြည်တော်၌ ( ၁၁ - ၈ - ၂၀၂၂ ) ရက်နေ့နှင့် ( ၁၂ - ၈ - ၂၀၂၂ ) ရက်နေ့တို့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည့်  ဒုတိယဦးစီးမှူး ရာထူးခန့်ထားရေးအတွက် ရေးဖြေစာမေးပွဲကို  အောင်မြင်ပြီး နှုတ်ဖြေစာမေးပွဲဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများ၏စာရင်းအား အောက်ပါအတိုင်း ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။

စဉ်

ခုံအမှတ်

အမည်

အဘအမည်

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးအမှတ်

စာဖြေဌာန

၁။

ဒေါ်ခိုင်မြတ်နိုးဦး

ဦးထွန်းထွန်းဦး

၁၂/စခန(နိုင်)၀၇၄၇၄၆

နေပြည်တော်

၂။

ဦးမင်းသူရိန်ထက်

ဦးလှသိန်း

၇/ပမန(နိုင်)၁၈၅၅၀၈

နေပြည်တော်

၃။

၁၀

ဒေါ်နဒီယုလှိုင်

ဦးစိုးထွန်းလှိုင်

၉/စကတ(နိုင်)၁၂၂၈၆၇

နေပြည်တော်

၄။

၁၁

ဒေါ်မိုးစန္ဒာလွင်

ဦးသိန်းလွင်

၉/ပဥလ(နိုင်)၀၃၂၁၂၅

နေပြည်တော်

၅။

၁၄

ဦးကျော်သူ

ဦးခင်မောင်ထွေး

၉/မထလ(နိုင်)၃၀၄၈၅၄

နေပြည်တော်

၆။

၁၆

ဒေါ်အိအိမျိုး

ဦးစိုးလှိုင်

၉/ရမသ(နိုင်)၂၂၂၂၃၅

နေပြည်တော်

၇။

၁၈

ဦးဟန်ဇော်ဝင်း

ဦးညိမ်းဟန်

၈/ခမန(နိုင်)၂၂၇၇၅၁

နေပြည်တော်

၈။

၁၉

ဦးထွန်းလင်းအောင်

ဦးကျော်ရွှေ

၉/မထလ(နိုင်)၂၇၅၂၄၅

နေပြည်တော်

၉။

၂၀

ဦးသူရအောင်

ဦးစိန်တင်လှိုင်

၁၂/ဥကတ(နိုင်)၁၇၁၅၈၈

နေပြည်တော်

၁၀။

၂၁

ဦးကြည်သန်းအောင်

ဦးသိန်းဇော်

၁၂/ဆကခ(နိုင်)၀၂၁၂၀၂

နေပြည်တော်

၁၁။

၂၅

ဦးဖြိုးမြတ်ထွန်း

ဦးသန်းလွင်

၇/သကန(နိုင်)၁၁၄၇၈၉

နေပြည်တော်

၁၂။

၂၆

ဦးသီဟစိုးနိုင်

ဦးမြင့်နိုင်ဦး

၉/ဥတသ(နိုင်)၀၁၁၂၅၈

နေပြည်တော်

၁၃။

၂၈

ဒေါ်နွယ်နီဝင်း

ဦးသန့်ဇော်

၁၂/အလန(နိုင်)၀၅၁၇၉၆

နေပြည်တော်

၁၄။

၂၉

ဦးခန့်ဇော်ထက်

ဦးတင်သောင်း

၇/ဖမန(နိုင်) ၂၀၂၅၆၂

နေပြည်တော်

၁၅။

၃၀

ဦးဇင်နိုင်ထွန်း

ဦးသောင်းလွင်

၉/မထလ(နိုင်)၃၄၁၅၄၁

နေပြည်တော်

၁၆။

၃၇

ဒေါ်သန်းသန်းဝင်း

ဦးဝင်းရွှေ

၈/အလန(နိုင်) ၁၉၄၀၇၈

နေပြည်တော်

၁၇။

၃၈

ဦးထွန်းထွန်းဝင်း

ဦးဝင်းနိုင်

၈/မသန(နိုင်) ၁၃၉၉၂၆

နေပြည်တော်

၁၈။

၄၂

ဒေါ်ဆုမေသင်း

ဦးမြင့်လင်း

၈/ခမန(နိုင်) ၁၇၉၃၃၃

နေပြည်တော်

၁၉။

၄၈

ဦးအောင်ဟိန်းကျော်

ဦးကျော်ဝင်းဆွေ

၈/ရစက(နိုင်) ၁၉၂၂၇၀

နေပြည်တော်

 

 

စဉ်

ခုံအမှတ်

အမည်

အဘအမည်

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးအမှတ်

စာဖြေဌာန

၂၀။

၄၉

ဦးမျိုးသန့်

ဦးညိုမောင်(ခ) ဦးခင်မောင်သန်း

၈/ဂဂန(နိုင်) ၀၈၉၆၃၉

နေပြည်တော်

၂၁။

၅၀

ဒေါ်မြတ်ကေသီအောင်

ဦးအောင်ကြည်

၉/လဝန(နိုင်) ၁၉၉၉၀၃

နေပြည်တော်

၂၂။

၅၁

ဒေါ်အိသူဇာလွင်

ဦးစန်းလွင်

၈/ပမန(နိုင်) ၁၅၀၈၃၃

နေပြည်တော်

၂၃။

၅၄

ဦးဝေဖြိုးလင်း

ဦးဇော်မြင့်

၉/မထလ(နိုင်)၂၉၅၇၅၉

နေပြည်တော်

၂၄။

၅၅

ဒေါ်ဝေဝေမြင့်

ဦးစိန်မြင့်

၇/လပတ(နိုင်) ၁၆၉၁၁၁

နေပြည်တော်

မှတ်ချက်

(၁)

၂၂-၈-၂၀၂၂ ရက်နေ့၊ နံနက် (၈:၃၀) နာရီတွင်   ရေးဖြေစာမေးပွဲအောင်မြင်သူ   အမျိုးသမီး(၁၀)ဦး၊ ၂၃ - ၈ - ၂၀၂၂ ရက်နေ့၊ နံနက်(၈:၃၀) နာရီတွင် ရေးဖြေစာမေးပွဲ   အောင်မြင်သူ အမျိုးသား( ၁၄ )ဦးတို့ နှုတ်ဖြေစာမေးပွဲဖြေဆိုရမည် ဖြစ်ပါသည်။ ပူးတွဲတင်ပြထားသော ပညာရပ်ဆိုင်ရာအထောက်အထား လက်မှတ်မူရင်း နှင့်    နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်မူရင်းများကို ယူဆောင်လာကြရမည် ဖြစ်ပါသည်။

 

(၂)

နှုတ်ဖြေစာမေးပွဲ ဖြေဆိုခွင့်ရသူများသည် မိမိတို့လျှောက်ထားသော ရာထူးအတွက် လိုအပ်သော ဘွဲ့လက်မှတ်မူရင်း၊ တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲအောင်လက်မှတ်မူရင်း၊ မိမိတို့ပူးတွဲတင်ပြထားသော ပညာရပ်ဆိုင်ရာအထောက်အထား လက်မှတ်မူရင်း နှင့်    နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်မူရင်းများကို ယူဆောင်လာကြရမည် ဖြစ်ပါသည်။

 

Go to top