မြေတိုင်းဦးစီးဌာနမှ ခေါ်ယူထားသည့် အမှုထမ်းရာထူးနေရာများအတွက် ပဏာမရွေးချယ်ခြင်းခံရသူများ၏စာရင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (၂၇-၁-၂၀၂၄)

မြေတိုင်းဦးစီးဌာနတွင် စာရင်းကိုင်(၄)၊ အငယ်တန်းစာရေး၊ မြေတိုင်း(၅)၊ ပုံဆွဲ(၅)၊ ယာဉ်မောင်း (၅) ရာထူးလျှောက်ထားသူများကို ၂၇ - ၁ - ၂၀၂၄ ရက်နေ့၌ လူတွေ့စစ်ဆေးခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသဖြင့် ပဏာမရွေးချယ်ခြင်းခံရသူများ၏စာရင်းကို အောက်ပါအတိုင်း ထုတ်ပြန်လိုက်သည်-

စာရင်းကိုင်(၄)ရာထူးအတွက် ပဏာမရွေးချယ်ခြင်းခံရသူများ၏စာရင်း

စဉ်

အမည်

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးအမှတ်

အဘအမည်

၁။

ဒေါ်ဇင်မာမျိုး

၉/မသန(နိုင်) ၁၇၀၉၅၇

ဦးသန်းဇော်

၂။

ဒေါ်ဆုပြည့်ဝင်း

၁၂/သဃက(နိုင်) ၁၆၈၆၅၉

ဦးမြင့်သိန်း

အငယ်တန်းစာရေးရာထူးအတွက် ပဏာမရွေးချယ်ခြင်းခံရသူများ၏စာရင်း

စဉ်

အမည်

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးအမှတ်

အဘအမည်

၁။

ဒေါ်ဆွေဇင်သက်

၁၂/ရကန(နိုင်) ၀၈၆၁၉၀

ဦးမြင့်ဦး

မြေတိုင်း(၅)ရာထူးအတွက် ပဏာမရွေးချယ်ခြင်းခံရသူများ၏စာရင်း

စဉ်

အမည်

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးအမှတ်

အဘအမည်

၁။

ဦးဇင်မင်းထက်

၉/ဥတသ(နိုင်) ၀၁၂၁၉၈

ဦးဌေး

၂။

ဦးမျိုးမြင့်အောင်

၉/ပမန(နိုင်) ၂၃၅၄၁၆

ဦးလှစိန်

ပုံဆွဲ(၅)ရာထူးအတွက် ပဏာမရွေးချယ်ခြင်းခံရသူများ၏စာရင်း

စဉ်

အမည်

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးအမှတ်

အဘအမည်

၁။

ဒေါ်သိင်္ဂီကျော်

၁၂/ဥကမ(နိုင်) ၂၃၃၄၅၄

ဦးကျော်နိုင်

ယာဉ်မောင်း(၅)ရာထူးအတွက် ပဏာမရွေးချယ်ခြင်းခံရသူများ၏စာရင်း

စဉ်

အမည်

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးအမှတ်

အဘအမည်

၁။

ဦးဇင်ကိုမျိုး

၉/ဥတသ(နိုင်) ၀၁၃၆၀၈

ဦးမျိုးတင့်

 

 

Go to top