အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ ခေါ်ယူခြင်း

PDF: 

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်သစ်တောရေးရာဝန်ကြီးဌာန
မြေတိုင်းဦးစီးဌာန
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ ခေါ်ယူခြင်း

၁။         မြေတိုင်းဦးစီးဌာနတွင် အသုံးပြုရန်အတွက် အောက်ပါ စက်ပစ္စည်းကိရိယာများနှင့် Work Station များအား ဌာနအရောက် တန်ဖိုး (D.D.P) (နေပြည်တော်)၊ မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူလိုပါသည်။

စဉ်

ပစ္စည်းအမျိုးအမည်                                                                    

အရေအတွက်

(က)

Tender No.01/Survey Equipment/SD/2015-2016

Sets

 

Differential GPS (Survey Grade)

 

 

(1 Base + 2 Rovers System) (Complete Accessories & Software)

 

(ခ)

Tender No.02/Survey Equipment/SD/2015-2016

4  Sets

 

Total Station (Survey Grade)

 

 

(Complete Accessories & Software)

 

(ဂ)

Tender No.03/Survey Equipment/SD/2015-2016

Sets

 

Digital Level (Survey Grade) (Standard Set)

 

(ဃ)

Tender No.04/Survey Equipment/SD/2015-2016

5  Nos.

 

Distancer (Handheld) (Leica D 510/ D 810)

 

(င)

Tender No.05/Survey Equipment/SD/2015-2016

1  Set

 

UAV with Airborne GPS

 

(စ)

Tender No.06/Survey Equipment/SD/2015-2016

2  Sets

 

Summit Evolution “Professional” (Complete Workstation)

 

(ဆ)

Tender No.07/Survey Equipment/SD/2015-2016

1  Set

 

Application Master (Inpho) (Complete Workstation)

 

(ဇ)

Tender No.08/Survey Equipment/SD/2015-2016

2  Sets

 

AutoDesk (Land Development) (Complete Workstation)

 

(စျ)

Tender No.09/Survey Equipment/SD/2015-2016

3  Sets

 

Azuka (Photogrammetric Workstation)

 

၂။         အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများအား (၆- ၅- ၂၀၁၅) ရက်နေ့ (၁၂:၀၀) နာရီတွင် နောက်ဆုံးထား၍တင်သွင်းရန် ဖြစ်ပြီး (၁၄:၀၀)နာရီတွင် တင်ဒါဖွင့်လှစ်ပါမည်။

၃။         အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံနှင့် အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို အောက်ပါလိပ်စာတွင် ရယူနိုင်ပါသည်။

လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများ ဝယ်ယူမှုစိစစ်ရေးအဖွဲ့
မြေတိုင်းဦးစီးဌာန
မြို့ပတ်လမ်း၊ ဥတ္တရသီရိမြို့နယ်၊ နေပြည်တော်
ဖုန်း၊ ၀၆၇-၄၁၃၄၃၃၊ ၀၆၇ - ၄၁၃၅၈၈

Go to top