အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း (၂-၅-၂၀၁၆)

PDF: 

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန
မြေတိုင်းဦးစီးဌာန
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

၁။      မြေတိုင်းဦးစီးဌာနတွင် အသုံးပြုရန်အတွက် အောက်ပါမြေတိုင်းလုပ်ငန်းသုံး စက်ပစ္စည်းကိရိယာများနှင့် Workstation  များကို
         ဌာနအရောက်တန်ဖိုး ( D.D.P ) မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူလိုပါသည်။

စဉ်

ပစ္စည်းအမျိုးအမည်

အရေအတွက်

(က)

Differential GPS ( Survey Grade )
( 1 Base + 2 Rover System with Complete accessories and Software )

2 Sets

(ခ)

Total Station ( Survey Grade )
( Complete Accessories and Software )

2 Sets

(ဂ)

Digital Level ( Survey Grade ) ( Standard Accessories )

2 Sets

(ဃ)

Server ( 500 TB ) ( Complete Set )

1 Set

(င)

Internet Installation

1 Lot

(စ)

DTM Box ( Match- T DSM & DT Master Stereo ) Workstation Complete set

1 Set

၂။      အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများအား ( ၂၅ - ၅ - ၂၀၁၆ )ရက်နေ့ ( ၁၂:၀၀ )နာရီတွင် နောက်ဆုံးထား၍ လက်ခံမည်ဖြစ်ပြီး( ၁၄ : ၀၀ )နာရီ
         တွင် တင်ဒါဖွင့်လှစ်ပါမည်။

၃။      အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံနှင့် အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို အောက်ပါလိပ်စာတွင် ရယူနိုင်ပါ သည်။

လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများ ဝယ်ယူမှုစိစစ်ရေးအဖွဲ့
မြေတိုင်းဦးစီးဌာန၊
နေပြည်တော်
ဖုန်း - ၀၆၇-၄၁၃၄၃၃၊ ၀၆၇-၄၁၃၅၈၈

Go to top