အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း(၃-၃-၂၀၁၉)

သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန
မြေတိုင်းဦးစီးဌာန
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

၁။     မြေတိုင်းဦးစီးဌာနတွင် အသုံးပြုရန်အတွက် အောက်ပါ လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများအား ဌာနအရောက်တန်ဖိုး (D.D.P) (​နေပြည်တော်)၊ မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူလိုပါသည်။

စဉ်

ပစ္စည်းအမျိုးအမည်

အရေ အတွက်

(က)

Desktop Computer
(Processor: i7, Hard Disk: 1 TB or Higher, Memory: 4 GB or Higher, Monitor: 20² or Higher, Keyboard: 1 No., Mouse: 1 No.)

5 Sets

(ခ)

UPS (Capacity: 1.25 w)

 

 

5 Nos.

(ဂ)

Laptop Computer
(Processor: i5, Hard Disk: 1 TB or Higher, Memory: 4 GB or Higher,  Mouse: 1 No.)

10 Nos.

(ဃ)

Laser Printer A4

 

 

10 Nos.

(င)

Office Cupboard (Steel) (3' ×6' ×1.5')

3 Nos.

(စ)

Table (5' ×3' ×2.5') and Chairs (1.5' ×1.5' ×1.5')

5 Sets

(ဆ)

Table (5' ×3'× 2.5') and Chairs (1.5' ×2' ×1.5')

3 Sets

(ဇ)

U Shape Table (Curve) (8' × 2.5' × 2.5')

1 No.

(ဈ)

Table (6' ×2.5' ×2.5')

3 Nos.

(ည)

Chair (2' ×1.5' ×1.5')

1 No.

(ဋ)

Chair (2' ×1.5' ×1.5')

5 Nos.

(ဌ)

Differential Global Navigation Satellite System (Survey Grade)
(Basic Receiver: 1 Unit, Rovers Receiver: 2 Units, External Radio System UHF 35 W: 1 Set, Tripod: 3 Nos.)

4 Sets

(ဍ)

Total Station (Survey Grade)
(Total Station: 1 Unit, Circular prism and holder: 2 Sets, Telescopic Carbon Fibre & Aluminum Pole: 2 Nos., Mini Prism Pole: 1 No., Tripod: 3 Nos.)

3 Sets

(ဎ)

Digital Level  (Survey Grade)
(Digital Level: 1 Unit, Staves: 2 Nos., Tripod: 1 No.,             External Memory: 1 No.)

6 Sets

(ဏ)

Handheld GPS (Global Positioning System)
(Channel: At least 12 Channels, Waypoints: At least 2,000 pts., Route: At least 200 rts.)

13 Nos.

(တ)

Portable pump with Diesel engine (with accessories)
(Power: Minimum 13 HP with Electric Starter, Fire Hose 20M: 1 Pc., Jet Nozzle: 1 Pc., Suction Pipe with stainer 7M : 1 Pc.)

1 No.

၂။      အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများအား ( ၁၂-၄- ၂၀၁၉) ရက်နေ့ (၁၂:၀၀) နာရီတွင် နောက်ဆုံးထား၍ လက်ခံမည်ဖြစ်ပြီး (၁၄:၀၀) နာရီတွင် တင်ဒါဖွင့်လှစ်ပါမည်။
၃။     အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ ပုံစံနှင့် အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို အောက်ပါလိပ်စာတွင် ရယူနိုင်ပါမည်။

တင်ဒါလက်ခံရေးနှင့်စိစစ်ရေးကော်မတီ
မြေတိုင်းဦးစီးဌာန၊
 
မြို့ပတ်လမ်း၊ ဥတ္တရသီရိမြို့နယ်၊ နေပြည်တော်
ဖုန်း - ၀၆၇-၃၄၁၃၄၃၃၊ ၀၆၇-၃၄၁၃၀၇၃

 

Go to top