အိတ်ဖွင့်တင်ဒါနှင့်ပတ်သက်၍ အကြောင်းကြားခြင်း

သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန
မြေတိုင်းဦးစီးဌာန
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါနှင့်ပတ်သက်၍ ကြေညာခြင်း

၁။          မြေတိုင်းဦးစီးဌာနမှ ၂၀၁၉ - ၂၀၂၀ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် တတိယ (၃) လပတ်အတွက် တင်ဒါခေါ်ယူထားသည့် လုပ်ငန်သုံးပစ္စည်း (၄)မျိုးအနက် အောက်ဖော်ပြပါ ပစ္စည်း (၃)မျိုး ဝယ်ယူခြင်းအား ပယ်ဖျက်ပါသည်။

စဉ်

ပစ္စည်းအမျိုးအမည်

အရေအတွက်

(က)

Total Station (Survey Grade)

( 3 ) Sets

( ခ )

Collimator Set Up

( 2 ) Sets

( ဂ )

Dell Storage Server (500 TB)

( 1 ) Set

၂။ မြေတိုင်းဦးစီးဌာနမှ ၂၀၁၉ - ၂၀၂၀ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် တတိယ (၃) လပတ်အတွက် တင်ဒါခေါ်ယူထားသည့် လုပ်ငန်သုံးပစ္စည်း (၄)မျိုးအနက် အောက်ဖော်ပြပါ ပစ္စည်း (၁)မျိုးအား  ဌာနအရောက်တန်ဖိုး (D.D.P) (​နေပြည်တော်)၊ မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူလိုပါသည်။

စဉ်

ပစ္စည်းအမျိုးအမည်

အရေအတွက်

(က)

Arc GIS Workstation

(21) Sets

၃။      အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများအား ( ၈- ၅- ၂၀၁၉) ရက်နေ့ (၁၂:၀၀) နာရီတွင် နောက်ဆုံးထား၍ လက်ခံမည်ဖြစ်ပြီး (၁၄:၀၀) နာရီတွင် တင်ဒါဖွင့်လှစ်ပါမည်။

၄။      အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံနှင့် အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို အောက်ပါလိပ်စာတွင် ရယူနိုင်ပါမည်။

တင်ဒါလက်ခံရေးနှင့်စိစစ်ရေးကော်မတီ
မြေတိုင်းဦးစီးဌာန၊ 
မြို့ပတ်လမ်း၊ ဥတ္တရသီရိမြို့နယ်၊ နေပြည်တော်
ဖုန်း - ၀၆၇-၃၄၁၃၄၃၃၊  ၀၆၇-၃၄၁၃၀၇၃

 

Go to top