အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း(၂၁-၁၂-၂၀၂၀)

သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန
မြေတိုင်းဦးစီးဌာန
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

၁။ မြေတိုင်းဦးစီးဌာနတွင် အသုံးပြုရန်အတွက် အောက်ပါ လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများအား ဌာနအရောက်တန်ဖိုး (D.D.P) (​နေပြည်တော်)၊ မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူလိုပါသည်။

စဉ်

ပစ္စည်းအမျိုးအမည်

အရေအတွက်

(က)

Digital Level (Survey Grade)

( 2 ) Sets

( ခ )

Dell Storage Server 

( 1 ) Set

( ဂ )

Digital Theodolite with Solar Filter 

( 5 ) Sets

(ဃ)

Handheld GPS(Global Positioning System) 

( 2 ) Sets

(င) Drone ( 2 ) Sets
(စ) Projector ( 1 ) Set

၂။       အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများအား  -  - ၂၀၂၁ရက်နေ့ (၁၂:၀၀နာရီတွင် နောက်ဆုံးထား၍ လက်ခံမည်ဖြစ်ပြီး (၁၄:၀၀နာရီတွင် တင်ဒါဖွင့်လှစ်ပါမည်။

၃။       အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံနှင့် အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို အောက်ပါလိပ်စာတွင် ရယူနိုင်ပါမည်။

တင်ဒါလက်ခံရေးနှင့်စိစစ်ရေးကော်မတီ
မြေတိုင်းဦးစီးဌာန၊ 
မြို့ပတ်လမ်း၊ ဥတ္တရသီရိမြို့နယ်၊ နေပြည်တော်
ဖုန်း ၀၆၇-၃၄၁၃၄၃၃၊  ၀၆၇-၃၄၁၃၀၇၃

 

Go to top