အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း(၁၆-၅-၂၀၂၃)

သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန
မြေတိုင်းဦးစီးဌာန
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

၁။ မြေတိုင်းဦးစီးဌာနတွင် အသုံးပြုရန်အတွက် အောက်ပါ လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများအား ဌာနအရောက်တန်ဖိုး (D.D.P) (​နေပြည်တော်)၊ မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူလိုပါသည်။

စဉ်

ပစ္စည်းအမျိုးအမည်

အရေအတွက်

(က)

Heidelberg Two Color (၁)လုံး ပုံနှိပ်စက်ပြင်ဆင်ခြင်း

( 1 ) Lot

(ခ)

Computer Workstation with UPS

(2) Sets

(ဂ)

Server

(2) Nos.

(ဃ)

Online UPS (10 KVA)

(2) Nos.

(င)

Plotter

(1) No.

(စ)

Satellite Image (2D Ortho-Rectify and GSD = 0.5 m)

( 1 ) Lot

(ဆ)

ArcGIS Enterprise Advanced

(1) Set

၂။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများအား ( ၃၁ -  - ၂၀၂၃ ) ရက်နေ့ (၁၂:၀၀) နာရီတွင် နောက်ဆုံးထား၍ လက်ခံမည်ဖြစ်ပြီး (၁၄:၀၀) နာရီတွင် တင်ဒါဖွင့်လှစ်ပါမည်။

၃။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံနှင့် အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို အောက်ပါလိပ်စာတွင် ရယူနိုင်ပါမည်။

တင်ဒါလက်ခံရေးနှင့်စိစစ်ရေးကော်မတီ
မြေတိုင်းဦးစီးဌာန၊ 
မြို့ပတ်လမ်း၊ ဥတ္တရသီရိမြို့နယ်၊ နေပြည်တော်
ဖုန်း ၀၆၇-၃၄၁၃၄၃၃၊  ၀၆၇-၃၄၁၃၀၇၃

 

Go to top