အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း (၁၆-၄-၂၀၁၇)

PDF: 

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန
မြေတိုင်းဦးစီးဌာန
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

၁။      မြေတိုင်းဦးစီးဌာနတွင်အသုံးပြုရန်အတွက် အောက်ပါ ပစ္စည်းများကို ဌာနအရောက် တန်ဖိုး ( D.D.P ) မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူလိုပါသည်။

စဉ်

ပစ္စည်းအမျိုးအမည်

အရေအတွက်

(က)

Ultra Map Workstation
      - Dell T 7610 with Accessories              (1 Set )
      - 10 GB speed Network card                  (7 Nos.)
      - 10 GB speed switch                             (1 No.)
      - Cat 6 - A 10 GB Compatible               
        Network Cable                                      (30 Meters)

     1 Lot       

(ခ)

Total Station (Survey Grade)
(Complete Accessories and Software)

3 Sets  

(ဂ)

Digital Level (Survey Grade)
(Standard Accessories)

6 Sets

(ဃ)

Desktop Computer (Processor - i5 or i7)

7 Sets

(င)

UPS (Capacity : 1.25 KVA)

7 Nos

(စ)

Laptop Computer (Processor - i5 or i7)

12 Nos

(ဆ)

Copier (B&W)(A3)(Canon Brand, Model: iR 2520)

2 Nos

(ဇ)

Furniture
(1) Office Cupboard (Steel) (3′ × 6′ × 1.5′)
      Brand: Lecco

9 Nos.

 

(2) Ordinary Table  ( 5′ × 3′ × 2.5′ ) &
      Armless Chair  ( 1.5′ × 1.5′ × 1.5′ )

20 Sets

 

(3) Officer Table     ( 5'×3'× 3.5' )  &
     Armed Chair      (1.5'× 2' × 1.5' )

5 Sets

၂။      အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများအား ( ၃ - ၅ - ၂၀၁၇   ) ရက်နေ့ (၁၂:၀၀) နာရီတွင် နောက်ဆုံးထား၍ လက်ခံမည်ဖြစ်ပြီး (၁၄ : ၀၀) နာရီတွင် တင်ဒါဖွင့်လှစ်ပါမည်။

၃။      အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံနှင့် အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို အောက်ပါလိပ်စာတွင် ရယူနိုင်ပါ သည်။

လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများဝယ်ယူမှုစိစစ်ရေးအဖွဲ့
မြေတိုင်းဦးစီးဌာန၊ နေပြည်တော်
ဖုန်း - ၀၆၇-၄၁၃၄၃၃၊ ၀၆၇-၄၁၃၅၈၈

Go to top