ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ရုံး

နောက်ခံသမိုင်း

          မြန်မာနိုင်ငံကို  အင်္ဂလိပ်များသိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီးနောက်  ၁၉ဝ၅ ခုနှစ်မှ စတင်၍ မြန်မာနိုင်ငံ၏ မြေတိုင်းကိစ္စရပ်များအား အိန္ဒိယ မြေတိုင်းဌာန (Survey Of India) မှ တာ၀န်ယူဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးဆုံးပြီးနောက် အင်္ဂလိပ်အစိုးရက မြန်မာနိုင်ငံ၏ မြေတိုင်းလုပ်ငန်းများကို သီးခြားဆောင်ရွက်နိုင်ရန် အိန္ဒိယမြေတိုင်းဌာနမှ ခွဲထုတ်ပြီး ၁၉၄၆ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ (၁) ရက်နေ့တွင် မြန်မာနိုင်ငံမြေတိုင်းဌာန (Burma Survey Department) ကိုဖွဲ့စည်းပေးခဲ့ပါသည်။
          ၁၉၄၆ ခုနှစ်မှ ယခုအချိန်အထိ ဌာနအကြီးအကဲ၊ညွန်ကြားရေးမှူးချုပ်အဖြစ် တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသည့်ကြီးအကဲ များမှာအောက်ပါ အတိုင်းဖြစ်ပါသည်။
 

စဉ်

အမည်

ရာထူး

ကာလ

၁။

Maj.Thackwell

ဌာနအကြီးအကဲ

၁၉၄၆ မှ ၁၉၄၈ အထိ

၂။

ဦးဘချစ်

ညွှန်ကြားရေးဝန်

၁၉၄၈ မှ ၁၉၄၉ အထိ

၃။

Mr. W.E Bell

ညွှန်ကြားရေးဝန်

၁၉၄၉ မှ ၁၉၅၃ အထိ

၄။

ဦးလှခင်မောင်

ညွှန်ကြားရေးမှူး

၁၉၅၃ မှ ၁၉၅၉ အထိ

၅။

စည်သူဗိုလ်မှူးကြီးလှအောင်

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

၁၉၅၉ မှ ၁၉၇၅ အထိ

၆။

ဝဏ္ဏကျော်ထင်ဦးအာ(ရ်)လှကျော်

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

၁၉၇၆ မှ ၁၉၈၁ အထိ

၇။

ဝဏ္ဏကျော်ထင်ဦးလွန်းဘေ

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

၁၉၈၁ မှ ၁၉၈၂ အထိ

၈။

ဝဏ္ဏကျော်ထင်ဦးစိန်လွင်

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

၁၉၈၂ မှ ၁၉၈၈ အထိ

၉။

ဝဏ္ဏကျော်ထင်ဦးမောင်မောင်

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

၁၉၈၈ မှ ၁၉၉၁ အထိ

၁ဝ။

ဦးမြသိန်း

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

၁၉၉၁ မှ ၁၉၉၂ အထိ

၁၁။

ဦးသိန်းဌေး

ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

၁၉၉၂ မှ ၁၉၉၃ အထိ

၁၂။

ဗိုလ်မှူးကြီးထွန်းအောင်

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

၁၉၉၃ မှ ၁၉၉၄ အထိ

၁၃။

ဦးတင်မြင့်

ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

၁၉၉၄ မှ ၁၉၉၅ အထိ

၁၄။

ဦးအောင်သန်း

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

၁၉၉၅ မှ ၁၉၉၇ အထိ

၁၅။

ဗိုလ်မှူးကြီးသိုက်ထွန်း

ဒုတိယဝန်ကြီး

၁၉၉၇ မှ ၂ဝဝ၁ အထိ

၁၆။

ဦးမောင်မောင်တင်

ညွှန်ကြားရေမှူးချုပ်

၂ဝဝ၁ မှ ၂ဝဝ၄ အထိ

၁၇။

ဦးမြင့်သိန်း

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

၂ဝဝ၄ မှ ၂ဝဝ၉ အထိ

၁၈။

ဦးမြင့်စိန်

ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

၂ဝဝ၉ မှ ၂ဝ၁ဝ အထိ

၁၉။

ဦးသန်းလှိုင်

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

၂ဝ၁ဝ မှ ၂၀၁၈ အထိ

၂၀။

ဦးသက်ဦး

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

၂၀၁၈ မှ ၂၀၂၃ အထိ

၂၁။ ဦးစိန်မင်း ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ၂၀၂၃ မှ ယနေ့အထိ
          နိုင်ငံတော်ငြိမ်းဝပ်ပိပြားမှု တည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့လက်ထက်၊ ၁၉၉ဝ ခုနှစ်၊ မတ်လ (၁) ရက်နေ့မှစ၍ မြေတိုင်းဦးစီးဌာန ကိုအောက်ပါအတိုင်း ဌာနခွဲ (၆) ခုဖြင့် ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။
             (၁)  ညွန်ကြားရေးမှူးချုပ်ရုံး
             (၂)  ကောင်းကင်မြေတိုင်းနှင့် ဓာတ်ပုံဌာနခွဲ
             (၃)  မြေပုံထုတ်လုပ်ရေးဌာနခွဲ
             (၄)  ဘူမိပမာဏနှင့် အမှတ် (၂) မြေတိုင်းဌာနခွဲ
             (၅)  နယ်နိမိတ်တိုင်းတာရေးနှင့် မြို့ပြဆောက်လုပ်ရေးမြေတိုင်းဌာနခွဲ
             (၆)  လေ့ကျင့်သင်ကြားရေးနှင့်အမှတ် (၁) မြေတိုင်းဌာနခွဲ

 

ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်ဝန်ထမ်းအင်အား

          ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ရုံး၏  ၂ဝ၂၄ ခုနှစ်၊ မေလ(၃၁) ရက်နေ့အထိ ဖွဲစည်းပုံနှင့်ဝန်ထမ်းအင်အားမှာ  အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။

ဖွဲ့စည်းပုံဇယား

 

 

 

ဝန်ထမ်းအင်အားစာရင်း

 

ဖွဲ့စည်းပုံအရခွင့်ပြုအင်အား

ခန့်ထားအင်အား

လစ်လပ်အင်အား

အရာထမ်း

အမှုထမ်း

၁၅

၁၄၃

၁၃

၅၁

၉၂

စုစုပေါင်း

၁၅၈

၆၄

၉၄

 

ညွန်ကြားရေးမှူးချုပ်ရုံး (စီမံကိန်းနှင့် စီမံခန့်ခွဲရေးဌာန) ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများ

          ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ရုံး  (စီမံကိန်းနှင့် စီမံခန့်ခွဲရေးဌာန)  မှ  အောက်ဖော်ပြပါလုပ်ငန်းများ  စီမံဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။
 
          ( ၁) နိုင်ငံတော်နှင့်ဝန်ကြီးဌာနမှ ချမှတ်သည့်မူဝါဒ၊ လုပ်ငန်းလမ်းညွန်ချက်များကို လက်အောက်ခံဌာနများသို့ချမှတ်
                ပေးခြင်း၊ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရေး ကြီးကြပ်လမ်းညွန်ပေးခြင်း၊
          ( ၂) မြေတိုင်းတာရေး၊ မြေပုံရေးဆွဲရေးနှင့် မြေပုံထုတ်လုပ်ရေးအတွက် စီမံချက်များရေးဆွဲခြင်း၊
          ( ၃) ဝန်ထမ်းများ ရာထူးအဆင့်တိုးမြှင့်ခြင်း၊ ဝန်ထမ်းရေးရာကိစ္စများ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
          ( ၄) အသုံးစရိတ် (ရသုံးမှန်းခြေ/ဘတ်ဂျက်) ငွေများ တောင်းခံခြင်းနှင့် ဌာနအလိုက်ခွဲဝေပေးခြင်း၊
          ( ၅) အရ/အသုံးငွေများကို ငွေစာရင်းဆိုင်ရာ ညွန်ကြားချက်နှင့် အညီလိုက်နာ ဆောင်ရွက်ရန် ညွှန်ကြားခြင်း၊
          ( ၆) ဝန်ထမ်းများစိတ်ဓာတ်၊ စည်းကမ်းကောင်းမွန်ရေးအတွက် စီမံဆောင်ရွက်ခြင်း၊
          ( ၇) အဆင့်မြင့်နည်းပညာပံ့ပိုးပေးခြင်းနှင့် လေ့ကျင့်ပညာပေးရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စများစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊
          ( ၈) ဝန်ကြီးဌာနနှင့် အထက်အဖွဲ့အစည်းများသို့ လုပ်ငန်းစီမံချက်များ၊ ဌာန၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက် အစီအရင်ခံ
                စာများပြုစုပေးခြင်း၊
          ( ၉) နိုင်ငံတကာမြေတိုင်းအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊
          (၁ဝ) အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများနှင့် သုတေသနစာတမ်းဖတ်ပွဲများ ကျင်းပပေးခြင်း၊
          (၁၁) သင်တန်းများ (ပြည်တွင်း/ပြည်ပ) စေလွတ်ပေးခြင်းနှင့် ဌာနတွင်းမွမ်းမံသင်တန်းများ စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊
          (၁၂) ဝန်ထမ်းသက်သာချောင်ချိရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ဝန်ထမ်းများ ရုံးတတ်၊ ရုံးဆင်းအဆင်ပြေစေရန်
                 အတွက် ဝန်ထမ်းကြို/ပို့ မော်တော်ယာဉ်များ စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊
          (၁၃) ပုံနှိပ်ပြီးမြေပုံများကို ဖြန့်ဖြူးရောင်းချနိုင်ရန် စီစဉ်ပေးခြင်း၊

 

Go to top